Aktualności

Umowa Społeczna NABE podpisana w obecności Ministra MAP Jacka Sasina. Pracownicy są godnie zabezpieczeni na dalszą spokojną pracę w Polskim Górnictwie i Energetyce wraz ze Spółkami.

Wiadomości:

https://www.tvp.info/65243053/podpisano-umowe-spoleczna-otwierajaca-droge-do-powstania-nabe

 

 

16 grudnia br. Rada Nadzorcza PGE GiEK odwołała ze składu zarządu Andrzeja Legeżyńskiego jednocześnie powierzając pełnienie obowiązków prezesa zarządu Sławomirowi Podkówce –
wiceprezesowi ds. finansowych. Andrzej Legeżyński dziękuje wszystkim pracownikom PGE GiEK za dotychczasową, merytoryczną
współpracę.
Od 1 stycznia br. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
 
W ramach Niskich Podatków limit ulgi zwiększył się do 500 zł.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
Od 1stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
 
Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.
 
W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.
 
Przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej.
Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł.

Umowa społeczna dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa uzgodniona. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.

Przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa uzgodnili i parafowali treść Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Umowa określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów silnie związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Założenia Umowy

Parafowana Umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące:

 • gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
 • mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
 • zasad monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Przepisy Umowy zabezpieczają uprawnienia pracownicze na okres transformacji oraz przewidują wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.

Uroczyste podpisanie Umowy Społecznej zaplanowano na 22 grudnia br.

Wielomiesięczne negocjacje

Wypracowana treść Umowy Społecznej stanowi podsumowanie wielomiesięcznych rozmów i negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli strony rządowej, strony społecznej oraz strony pracodawców Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego.

Rozmowy dotyczyły rozwiązań z obszaru prawa pracy dla pracowników objętych przekształceniami właścicielskimi w związku z wydzieleniem aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz działań przewidzianych do podjęcia w ramach łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Polsce.

W toku negocjacji wskazywano na konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego oraz będą podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozmowy z Komisją Europejską

Wejście w życie wskazanych w Umowie Społecznej osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego oraz będzie wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.

 

www.gov.pl

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.12.2022r. w godzinach od 7:00 do  15:00 będzie wyłączony z ruch odcinek drogi od Urzędu Miasta w Bogatyni do skrzyżowania ul. Daszyńskiego z Pocztową.

W związku z powyższym nie będzie możliwości korzystania w tych godzinach z przystanku koło sklepu Lidl.

Prosimy aby pracownicy dojeżdżający w tym dniu  na drugą zmianę korzystali z przystanku pracowniczego koło Liceum  lub z przystanku Kon – Tiki.

 

Rozgłośnia Radiowa KWB Turów

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2023 roku.

 

Termin wizyty specjalisty - 13.01.2023 r. (piątek), rejestracja od 19.12.2022 r. do 10.01.2023 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w grudniu 2022 roku.

Termin wizyty specjalisty - 21.12.2022 r.(środa), rejestracja od 08.12.2022 r. do 19.12.2022 r.          

UWAGA  !!!

Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszonym zgromadzeniem publicznym organizowanym przez Związki Zawodowe „Zjednoczeni” zrzeszające pracowników Elbest Security i planowaną blokadą przejścia dla pieszych przed bramą wjazdową do Oddziału KWB Turów (od strony Bogatyni) posterunek nr 4, w dniach 30.11.2022 - 02.12.2022, w godzinach 5.00 - 7.00 mogą nastąpić utrudnienia w dojeździe do zakładu pracy.

Osoby wjeżdżające/wyjeżdżające do pracy pojazdami prywatnymi prosimy aby kierowały się na bramę od strony Zgorzelca (posterunek nr 5) oraz bramę od strony Zatonia (posterunek nr 6).

Prosimy o wyrozumiałość oraz przygotowanie i okazywanie bez wezwania dokumentów uprawniających do wejścia/wjazdu na teren Kopalni uprawnionemu pracownikowi Służby Ochrony.

W związku z Akademią Centralną w dniu 25.11.2022 r., informuję, że parkingi nr 8, 9 i 10 będą „wyłączone” od godzin wieczornych w dniu 24.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. do godz. 15.00.

Parkingi nr 8, 9 i 10 przeznaczone zostaną dla zaproszonych gości. Wjazd na parkingi po okazaniu zaproszenia. W zamian Dział DN proponuje parkingi nr 13, 14 i 25.

 

Parking nr 10  - za głównym budynkiem dyrekcji – część niska

Parking nr 8 - za budynkiem dyrekcji przy budynku Oddziału e-4

Parking nr 9 - przy budynku Działu TGL

 

Parking nr 13 - przy łaźni głównej od strony mostu

Parking nr 14 - przy budynku Działu TGO po obu stronach drogi

Parking nr 25  przy budynku Służby Ochrony

W związku z tym, że w dniu 22.11.2022 r. w Sali Zbornej odbędzie się spotkanie z jubilatami oraz pracownikami odznaczonymi, informuję, że parking nr 10 (za budynkiem Dyrekcji) będzie „wyłączony” od godzin wieczornych w dniu 21.12.2022 r. do dnia 22.10.2022 r. (na czas trwania spotkania).

Parking nr 10 przeznaczony zostanie dla zaproszonych gości. Wjazd na parking nr 10 po okazaniu zaproszenia.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w listopadzie 2022 roku. Dla pracowników KWB Turów


Termin wizyty specjalisty - 25.11.2022 r.(piątek), rejestracja od 10.11.2022 r. do 23.11.2022 r.


UWAGA !!!


Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.


UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w listopadzie 2022 roku.
Termin wizyty specjalisty - 25.11.2022 r. (piątek), rejestracja od 03.11.2022 r. do 23.11.2022 r.
UWAGA !!!
Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza osoby uprawnione wraz z członkami rodzin na Pielgrzymkę do Częstochowy w intencji górników, która odbędzie się 20 listopada 2022 roku.

Wyjazd na pielgrzymkę w dniu 19.11.2022 r. – ok. godziny 22:30 – 24:00 (noc z soboty na niedzielę).

Odpłatność pracownika, emeryta, rencisty oraz osób uprawnionych:

*dochód brutto na 1 os. w rodzinie do 2300 ( 30%) - 30,00zł;

*dochód brutto na 1 os. w rodzinie pow. 2300 (35%) - 40,00zł;

 

Zapisy dokonywane będą od dnia 25.10.2022 r. do dnia 16.11.2022 r. w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych. Emeryci zobowiązani są do dokonania wpłaty z tytułu uczestnictwa w momencie zapisu lub przelewem na wskazany nr konta bankowego w terminie do dnia 16.11.2022 r. Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania. W przypadku pracowników należna kwota wraz z podatkiem zostanie potrącona z wynagrodzenia.

 

Przy zapisie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, oddział, nr stały, datę urodzenia, adres zamieszkania i miejsce wsiadania oraz telefon kontaktowy.

Uwaga:

 • Pielgrzymka organizowana jest dla osób uprawnionych wraz z członkami rodzin.
 • Z wyjazdu mogą skorzystać sami członkowie rodzin bez pracownika/emeryta.
 • Uczestnicy wsiadający do autokarów powinni okazać dokument tożsamości ze zdjęciem - osoby nieuprawnione do uczestnictwa w pielgrzymce nie będą wpuszczane do autokarów;

 

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 5-236

Przekazujemy informację Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w październiku 2022 roku. Termin wizyty specjalisty - 28.10.2022 r.(piątek), rejestracja od 18.10.2022 r. do 26.10.2022 r.
UWAGA !!! Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11. Rejestracja tylko dla uprawnionych osób (wg. regulaminu ZFŚS) od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zasady sprzedaży węgla brunatnego z Kopalni Turów
dla odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych w okresie do 30 kwietnia 2023 r.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje do sprzedaży węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych, będących finalnymi nabywcami wyrobów węglowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego, tj. do spalania na terytorium RP w gospodarstwach domowych, o następujących parametrach jakościowych:

Wartość opałowa nie mniejsza niż 9000 kJ/kg*

* Parametry jakościowe i sortyment węgla może odbiegać od deklarowanych powyżej parametrów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji po opuszczeniu punktu sprzedaży i wystawieniu dokumentu sprzedaży.

Sortymenty i cena bez akcyzy.

Węgiel brunatny sortowany

Cena netto za tonę bez akcyzyCena brutto za tonę bez akcyzy
0 mm – 40 mm 266,00 zł 327,18 zł
40 mm – 80 mm 316,00 zł 388,68 zł
80 mm – 300 mm 402,00 zł 494,46 zł

Warunki zamówienia

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: (75) 773 57 83 
w godzinach: 7.00-14.00 w dni robocze.     

 1. W zamówieniu należy podać:
  1. imię i nazwisko nabywcy węgla,
  2. adres zamieszkania nabywcy węgla oraz adres gospodarstwa domowego, w którym zostanie wykorzystany zakupiony węgiel (jeśli jest inny niż adres zamieszkania nabywcy),
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. zadeklarowaną ilość węgla do zakupu oraz sortyment (limit 2-6 ton na sezon grzewczy).  Istnieje możliwość zakupu  różnych ilości w sezonie grzewczym z zachowaniem łącznego limitu do 6 ton na sezon grzewczy na jedno gospodarstwo domowe. Dopuszcza się  odchylenie w ilości +/- 10%  załadowanego węgla).
  5. numer rejestracyjny pojazdu, którym zostanie odebrany zakupiony węgiel oraz w przypadku odbioru węgla przez przewoźnika - pełnomocnika należy podać imię i nazwisko pełnomocnika.
 2. Dokumenty wymagane do realizacji sprzedaży:
  1. okazanie przy sprzedaży  przez kupującego lub upoważnioną przez niego osobę deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB),w której zadeklarowano właściwe źródło ciepła (na paliwo węglowe), zgodnej z adresem budynku, dla którego zostanie zakupiony węgiel.
  2. oświadczenie finalnego nabywcy węglowego 
  3. pełnomocnictwo udzielone przewoźnikowi przez kupującego w przypadku zlecenia zakupu i przewozu węgla przewoźnikowi
  4. dowód osobisty kupującego lub pełnomocnika
 3. Informacje dodatkowe:
  1. płatność na miejscu preferowana za pomocą karty płatniczej,
  2. sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru węgla po wcześniejszym powiadomieniu odbiorcy pod wskazany numer telefonu.                            źródło https://kwbturow.pgegiek.pl/Oferta/Sprzedaz-wegla

Na wniosek organizacji zwiazkowych zrzeszonych w Zespole Trójstronnym Branży Węgla Brunatnego i Branży Energetycznej, MAP przygotował pismo odpowiedz na pytania o przyszlosc pracownikow Elbest Security. Przy okazji skierował je do ZZ Zjednoczeni. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 informuje, że w pełni popiera obawy pracowników Elbest Security o swoje miejsca pracy oraz ich niezadowoleniem z powodów braku wzrostu płac i braku rekompensaty inflacyjnej.
Informujemy ze w dniu dzisiejszym 04.10.2022r zostały podpisane porozumienia z Zarządem Elbest Security o wypłacie 2500 zł rekompensaty inflacyjnej oraz 200 zł podwyżki do stawki zasadniczej od 01.09.2022r. Tylko Wasze pracownicze niezadowolenie możnabyło zauważyć i usłyszeć przy bramach zakładowych było donośne i wyraźne! A nasze wsparcie związkowe jest efektywne.
Kolejna sprawa o próby sprzedaży Spółki zostanie zgłoszona i zaprotestowana przez organizacje związkowe wchodzące w skład Zespołów Trójstronnych Branży Energetycznej i Górniczej, na najbliższym spotkaniu Zespołów z udziałem Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Zarządu PGE w dniu 06.10.2022 Temat zamiaru sprzedaży Spółki wybrzmi jako brak zgody Związków Zawodowych oraz Pracowników na takie kłamliwe działanie właściciela PGE - podczas tworzenia grupy NABE.
Dziękujemy Wam pracownikom Elbest Security – naszym związkowcom, za odpowiedzialne podejście do swoich obowiązków podczas ochrony obiektów strategicznych polskiej energetyki, oraz ochrony swoich miejsc pracy. Mamy nadzieje ze nasze wspólne działania przyniosą sukces i zmniejsza obawy o utracie waszych miejsca pracy!
 

Uwaga !

Poniższa informacja o działaniach Sejmu na rzecz możliwości sprzedawania węgla  min, w KWB Turów była na dzień 29.09.2022r.

Kolejna legislacja przepisów musi zostać zatwierdzona przez Senat.

Na dzień dzisiejszy tj. 03.10.2022r.  KWB Turów nie prowadzi sprzedaży węgla brunatnego, ani nie zapisuje chętnych w kolejki!

Komisja Międyzzakładowa będzie informowac na bieżąco o dalszym procedowaniu ustawowym prowadzącym do możliwości zakupu węgla, jeśli będziemy znali termin od kiedy będzie sprzedawany węgiel, poinformujemy wszystkich na naszych stronach.

 

 

 

Zgodnie z projektem ustawy rząd może - w drodze uchwały - przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy
 

Sejm uchwalił w czwartek, 29 września, ustawę o programach wsparcia dla firm w związku z cenami prądu i gazu wraz z poprawką PiS czasowo dopuszczającą sprzedaż węgla brunatnego gospodarstwom domowym. Ustawa trafi teraz do Senatu.

 • Obecnie obowiązujące przepisy w ramach walki ze smogiem zabraniają sprzedaży węgla brunatnego gospodarstwom domowym.
 • Proponowane przez Sejm przepisy zawieszają kary za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego.
 • Z kolei ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 przewiduje, że rząd może - w drodze uchwały - przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy.

Za ustawą głosowało 229 posłów, przeciw było 9, wstrzymało się 203.

Nie będzie kar za łamanie uchwał antysmogowych. Poprawki opozycji przepadły

Przyjęto poprawkę PiS, by czasowo (do 30 kwietnia 2023 r.) zawiesić zakaz sprzedaży węgla brunatnego oraz kary za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu, a także by nie karać (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego. Poprawka wprowadza zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obecnie obowiązujące przepisy w ramach walki ze smogiem zabraniają sprzedaży węgla brunatnego gospodarstwom domowym.

 

Odrzucono poprawki opozycji, w tym Polski 2050, by wprowadzić obowiązek uzyskania pozytywnej opinii sejmowej komisji przed przyjęciem rządowej uchwały o programie pomocy, a także by rząd musiał przedstawić Sejmowi informacje o wykorzystaniu środków na wsparcie przedsiębiorców.

Nowe prawo przewiduje pomoc finansową od rządu dla przedsiębiorców

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 przewiduje, że rząd może - w drodze uchwały - przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy. To również rząd określi przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres jej przyznania, a także sposób obliczania wysokości i maksymalną kwotę pomocy, zakres, termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady i terminy jej rozliczania.

Źródłem finansowania programów wsparcia dla przedsiębiorców ma być nadwyżka finansowa zgromadzona w Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji (FRPKE) oraz środki pochodzące z pożyczki z budżetu państwa w wysokości 5 mld zł w 2023 r.

Limit wydatków przeznaczony na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,4 mld zł, z czego w 2022 r. - 5 mld 79 mln 416 tys. zł, w 2023 r. - 8 mld 212 mln 659 tys. zł, a w 2024 r. - 4 mld 136 mln 240 tys. zł.

Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana ma być na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy. Składając wniosek, będzie on wyrażał zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia.

 
 

W uzasadnieniu projektu podano, że część firm energochłonnych zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów, ponieważ jej koszty przewyższają cenę rynkową w związku z bardzo wysokimi cenami energii. Wsparcie z programów rządowych z tytułu wzrostu cen energii i gazu ziemnego ma pozwolić firmom "utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy i zdolności produkcyjne w najbardziej trudnych momentach".

 

www.wnp.pl

W związku ze zmianami dotyczącymi ważności voucherów mają Państwo możliwość DO 29 WRZEŚNIA zakupienia voucherów z

4 LETNIM TERMINEM WAŻNOŚCIVouchery zakupione od września będą posiadały 2 letni termin ważności.

Prosimy dzwonic bezpośrednio do pani Katarzyny 538-623-946

 

Informujemy, że do dnia 30.09.2022r. należy sporządzić i przekazać do Działu DLK wykazy dzieci pracowników uprawnionych do otrzymania paczek. Wykaz sporządzony w 1 egzemplarzu według niżej podanego wzoru, winien być podpisany przez kierownika działu/oddziału. Należy również podać imię i nazwisko, nr tel. osoby uprawnionej do pobrania paczek. Prosimy o przesłanie 1 egzemplarza drogą elektroniczną sporządzonego w programie excel zgodnie z podanym wzorem na adres: elzbieta.soroka@gkpge.pl W wykazach proszę ująć dzieci urodzone w latach 2007 – 2020

Uwagi: W sytuacji, gdy w Oddziale Kopalni Węgla Brunatnego Turów zatrudnieni są oboje rodzice dziecko/dzieci ujmuje oddział, w którym zatrudniona jest matka. Zgłoszenia dzieci emerytów i rencistów uprawnionych do otrzymania paczek należy dokonać w Dziale DLK w terminie do 07.10.2022r. przedkładając do wglądu niezbędne dokumenty w celu wyliczenia sytuacji dochodowej rodziny.

Osoby uprawnione przekraczające pułap powyżej 2300/1os. brutto nie muszą dokumentować swoich dochodów. Daty wydawania paczek będą podane w terminie późniejszym w odrębnym komunikacie. Sprawę prowadzi: Elżbieta Soroka, tel. 5-643

Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym tj. 01.09.2022 r. wyłączone z użytku będą parkingi nr 4 (przed wjazdem do magazynu głównego) oraz 21 (przy budynku I pomocy od strony dworca autobusowego).

W Niemczech ponownie uruchomiono elektrownię węglową Heyden 4, jedną z największych w tym kraju. Według Greenpeace, krótkoterminowy powrót do elektrowni węglowych jest niezbędnym krokiem w związku z koniecznością oszczędzania gazu ziemnego.

W Niemczech uruchomiono ponownie kolejną elektrownię węglową, aby obniżyć zużycie gazu ziemnego w produkcji prądu. Elektrownia Heyden w Petershagen w Północnej-Nadrenii Westfalii, przy granicy z Dolną Saksonią, została podłączona do sieci w poniedziałek o godzinie 5.30, przekazał rzecznik koncernu Uniper.

- Organizacja ekologiczna Greenpeace oceniła, że to niezbędny krok. - Ponowne włączanie elektrowni węglowych jest czymś smutnym, ale nieodzownym - powiedział Karsten Smid, klimatolog i ekspert Greenpeace. - Aby wyzwolić się z zawinionej przez polityków zależności od dostaw gazu Putina, musimy krótkoterminowo wrócić do elektrowni węglowych. Aby jednak nie oznaczało to cofnięcia procesu ochrony klimatu, powstałe w ten sposób dodatkowe emisje powinny zostać zrównoważone w najbliższych latach - stwierdził Smid. 

Greenpeace domaga się także zakazu uruchamia elektrowni na węgiel brunatny. - Dla potrzeb zabezpieczenia dostaw prądu nie wolno pod żadnym pozorem ponownie uruchamiać tych szczególnie szkodliwych dla klimatu siłowni, zwłaszcza jeżeli chcemy osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne - twierdzi Smid. - Wysokie ceny gazu i prądu wymagają oszczędnego obchodzenia się z energią i czynią z elektrowni wiatrowych i solarnych bezkonkurencyjną alternatywę - dodał.

875 megawatów więcej

Uruchomiona w poniedziałek elektrownia w Petershagen posiada, według informacji Uniper, wydajność 875 megawatów i jest tym samym jedną z najsilniejszych elektrowni węglowych w Niemczech. Uruchomiona została w 1987 roku i znajdowała się ostatnio w rezerwie, co oznacza, że produkowała prąd tylko czasowo, w ramach stabilizacji sieci. Według wcześniejszych zapewnień ma ona działać do końca kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 lipca, elektrownie znajdujące się w rezerwie mogą być ponownie czasowo włączane do sieci w celu zaoszczędzenia zużycia gazu. Według Federalnej Agencji Sieci Elektrycznych w lipcu udział gazu w produkcji prądu wynosił 9,8 procent. Jako pierwszą włączono na początku sierpnia, znajdującą się w rezerwie, elektrownię węglową Mehrum w Hohenhameln w Dolnej Saksonii, należącą do czeskiego koncernu EPH.biznes.interia.pl

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ we wrześniu 2022 roku.

 

Termin wizyty specjalisty - 09.09.2022 r. (piątek), rejestracja od 29.08.2022 r. do 06.09.2022 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oferta Pracy w Oddziale KWB Turów na stanowiska:
Specjalista ds. ochrony środowiska
Specjalista/Technolog ds. górniczych
Inspektor ds. Elektrycznych
Inspektor ds. Technicznych
Cieśla
Dekarz
Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem
Aplikować można na witrynie :
Z okazji Dnia Energetyka wszystkim pracownikom branży energetycznej składamy życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia oraz sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Życzymy także, aby poczucie pewności dnia jutrzejszego, jasne perspektywy i pełna satysfakcja towarzyszyły Państwu podczas wykonywania codziennych obowiązków.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80
Samodzielny referent ds. osobowych
Magazynier
Wydawca magazynowy
Elektromonter i pomiarowy urządzeń automatyki i łączności na odkrywce
Elektromonter maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce
Samodzielny księgowy
Kierowca samochodu ciężarowego
Operator sprzętu pomocniczego i technologicznego
Elektromonter na odkrywce
Ślusarz na odkrywce

Strona społeczna w dniu dzisiejszym podpisała porozumie tzw. dodatku inflacyjnego dla pracowników PGE GiEK oraz Centrali. zwiększenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 1,8% oraz wypłatę tzw. świadczenia inflacyjnego w kwocie 6000 zł/brutto w miesiącu sierpniu oraz 1000 zł w listopadzie. Na tym nie kończymy, patrzymy na inflacje i dalej rozmawiamy.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek, 11 lipca, podpisał ustawę o zmianie Prawa geologicznego i górniczego - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z nią zlikwidowany zostanie Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz stanowisko jego dyrektora. Jego kompetencje przejmie prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Zmiany objęły także ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodano przepisy zawierające definicje określeń: „odkrywka”, „kopalnia” oraz „przodek”.

„Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, ograniczyła ilość obiektów, urządzeń i instalacji objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Biorąc to pod uwagę, zaproponowano zniesienie stanowiska dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację obsługującego go urzędu” - wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto, na podstawie art. 167 ust. 5a i 5b Prawa geologicznego i górniczego, w sprawach organizacyjno-finansowych, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, Wyższy Urząd Górniczy wraz z okręgowymi urzędami górniczymi będzie stanowił jednostkę organizacyjną o nazwie „Wyższy Urząd Górniczy”, w której zadania przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu ma wykonywać dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

Jak wyjaśniono, decyzje i postanowienia wydane przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego pozostaną w mocy, a sprawy wszczęte przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą się toczyć przed prezesem WUG.

Pracownicy, którzy do dnia wejścia w życie ustawy wykonywali obowiązki służbowe w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, oraz pracownicy, którzy wykonują obowiązki służbowe w okręgowych urzędach górniczych, staną się pracownikami Wyższego Urzędu Górniczego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, polegająca na dodaniu w niej definicji określeń: „odkrywka”, „kopalnia” oraz „przodek”, ma zapobiec wątpliwościom interpretacyjnym dotyczącym sposobu obliczania okresów pracy w kopalniach siarki lub węgla brunatnego przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej.

 

nettg.pl

 

W okresie 01.08.2022 - 31.10.2022 wartość bonu w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia wartość bonu został podniesiony do 10,50 zł
w okresie 01.11.2022 - 31.01.2023 wartość bonu na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz pracy jako kierowca pojazdów samochodowych, operator sprzętu pomocniczego i rolniczego wykonujący poza jazdą pracę na otwartej przestrzeni oraz pracę w kabinach nieogrzewanych w okresie zimy wartość bonu został poniesiony do 8,50 zł

Z upływem dnia dzisiejszego, tj. 29.06.2022 r. Pan Andrzej Kopertowski przestanie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Od dnia 30.06.2022 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu pełnił będzie Pan Waldemar Lutkowski. Wobec powyższego skład Zarządu IX wspólnej kadencji przedstawia się następująco:

 

1. Legeżyński Andrzej                       – Prezes Zarządu                               

2. Grudzień Norbert                          – Wiceprezes Zarządu                     

3. Podkówka Sławomir                    – Wiceprezes Zarządu                     

4. Fałek Zbigniew                            – Wiceprezes Zarządu                     

5. Kasztelewicz Zbigniew                 – Wiceprezes Zarządu                     

6. Lutkowski Waldemar                    – Wiceprezes Zarządu     

Parlament Europejski przyjął w środę stanowisko w sprawie trzech projektów wchodzących w skład pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55), mającego przeciwdziałać zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Stanowisko zakłada m.in. szybsze ograniczenie emisji i stopniowe wycofywanie darmowych uprawnień w ramach systemu handlu emisjami ETS.
Przyjęte ustalenia dotyczą reformy ETS, mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz Społecznego Funduszu Klimatycznego - elementów pakietu Fit for 55.
Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990.
Te reformy to również ważny krok w celu uniezależnienia się Unii Europejskiej od drogich paliw kopalnych z Rosji na długo przed 2030 r. - zaznaczono w komunikacie PE. Dodano, że celem zaproponowanych rozwiązań jest także ochrona miejsc pracy w Europie.
A teraz coś lepszego ????
Chiny wracają do energii elektrycznej z węgla. Zużycie osiąga kolejne szczyty!!!
Premier Chin wezwał do zwiększenia produkcji węgla, aby powstrzymać masowe przerwy w dostawach prądu. Fale upałów spowodowały rekordowe zużycie energii elektrycznej. Chińskie władze wydały 24 czerwca ostrzeżenia o wysokiej temperaturze dla kilkunastu prowincji w środkowych i północnych Chinach.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w północno-zachodnich Chinach wzrosło o 8,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Obciążenia w prowincji Henan osiągnęły swój szczyt 20 czerwca wynoszący 71,08 mln kilowatów, przekraczając rekord 65,34 mln kilowatów z poprzedniego dnia.
Chiński rząd ponownie skupił się na energii elektrycznej z węgla, aby zapewnić stabilność, pomimo ogromnych inwestycji w energię wiatrową i słoneczną.
Czyli co my zmniejszamy emisyjność, UE każe zamykać elektrownie węglowe a reszta świata robi se co chce ... przypominając że Europa to tylko kilka % światowego co2.

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck ogłosił, że jego kraj musi w najbliższych miesiącach korzystać z „zastępczych” elektrowni węglowych. To odpowiedź na kryzys na rynku gazu. Berlin kontynuuje natomiast plan zamykania elektrowni jądrowych.

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck wydał oświadczenie, w którym odniósł się do trudnej sytuacji na rynku gazu, wynikającej z ograniczenia dostaw przez Rosję. Gazprom obniżył nagle dostawy gazu do RFN tłumacząc to problemami technicznymi gazociągu Nord Stream. Ambasador Rosji przy UE, Władimir Cziżow, stwierdził nawet, że przesył gazu poprzez tę rurę może spaść do zera. Wywołało to nerwową reakcję po stronie niemieckiej, która zaczęła obawiać się, że nie zapełni magazynów gazowych przed zimą.

„Sytuacja na rynku gazu pogorszyła się w ostatnich dniach (…) Dlatego dalej zaostrzamy środki ostrożności i podejmujemy dodatkowe działania w celu zmniejszenia zużycia gazu. Zużycie tego surowca musi nadal spadać, żeby więcej gazu można było odłożyć w magazynach - w przeciwnym razie zima będzie naprawdę trudna (…). Przyspieszamy rozwój odnawialnych źródeł energii w bezprecedensowy sposób, wymuszamy magazynowanie gazu i napędzamy rozbudowę terminali LNG oraz działania na rzecz efektywności energetycznej” - napisał Habeck w oświadczeniu.

Kontrowersyjnym fragmentem tego materiału jest stwierdzenie, że Niemcy będą salwować się uruchamianiem elektrowni węglowych. „W celu zmniejszenia zużycia gazu do produkcji energii elektrycznej należy mniej korzystać z mocy gazowych. Zamiast tego trzeba będzie częściej wykorzystywać elektrownie węglowe. Odpowiednia ustawa o dostępności elektrowni zastępczych, która to umożliwia, jest obecnie w trakcie prac parlamentarnych i ma być rozpatrzona w Bundesracie 8 lipca, a następnie szybko wejdzie w życie” - stwierdza wicekanclerz.

„Oznacza to, szczerze mówiąc, więcej elektrowni węglowych w tym okresie przejściowym. To gorzkie, ale w tej sytuacji prawie konieczne dla zmniejszenia zużycia gazu. Musimy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby latem i jesienią magazynować jak najwięcej tego surowca” - podkreśla Habeck. Według jego oświadczenia, ustawa tworząca ów okres przejściowy ma obowiązywać do 31 marca 2024 roku.

Taka decyzja kładzie się cieniem na ambitnych planach Niemiec w zakresie dekarbonizacji elektroenergetyki. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że krok ten pewnie nie byłby konieczny, gdyby nie niemiecki program odchodzenia od energetyki jądrowej. W ciągu zaledwie 20 lat park elektrowni jądrowych w RFN skurczył się z ok. 22 GW mocy zainstalowanej do 4 GW. Te ostatnie moce zostaną zamknięte wraz z końcem 2022 roku. Niestety, jak się okazuje, kryzys gazowy nie jest dostatecznym argumentem dla Berlina, by zachować przy pracy atom.

„Napięta sytuacja i wysokie ceny są bezpośrednią konsekwencją agresji Putina na Ukrainę. Nie ma co do tego wątpliwości. Co więcej, to oczywiście część strategii Putina, aby nas niepokoić, podbijać ceny i nas dzielić. Nie pozwolimy na to. Bronimy się zdecydowanie, precyzyjnie i rozważnie” - podsumowuje swoje oświadczenie Habeck.

energetyka24.com

 

Informujemy, że na potrzeby pracowników KWB Turów planuje wizytę krawca w celu uszycia umundurowania górniczego. Mundury zostaną uszyte do listopada br. przed obchodami Dnia Górnika.
W celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru prosimy do 29.06.2022 r. o kontakt z Panią Ewą Kloczkowską, e-mail: ewa.kloczkowska@gkpge.pl, tel.: 5 597.
 

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Bogatyni odznaczyła osoby zaangażowane w rozwiązanie polsko-czeskiego sporu o kopalnię Turów. Jak mówiła na konferencji prasowej: „sporu, który nigdy się nie powinien wydarzyć, który trwał za długo i stanowił zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego”.

https://www.tvp.info/60727708/anna-moskwa-nie-boimy-sie-rosyjskiego-szantazu-minister-klimatu-w-bogatyni-dziekowala-za-prace-kopalni-i-elektrowni-turow

Kopalnia Turów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia polskości. Z tej okazji, 3 czerwca, odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie kopalni, w której rozpoczęła się historia polskiego górnictwa węgla brunatnego.

Szanowni Państwo,
W ślad za wysłaną w ubiegłym tygodniu korespondencją związaną z uroczystą akademią z okazji jubileuszu 75-lecia Kopalni Węgla Brunatnego Turów informujemy, że w wyniku błędu beneficjenta na przesłanym zaproszeniu znalazł się niewłaściwy numer konta bankowego, na który goście mogą przekazać wsparcie finansowe, w zamian za kwiaty i upominki.
Prawidłowe dane to:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
Nr konta bankowego:
31 1160 2202 0000 0005 0868 1632
Z dopiskiem: 75-lecie KWB Turów”
Przepraszamy za niedogodności
Departament Komunikacji PGE GiEK
Z okazji Jubileuszu 75-lecia KWB Turów w dniu 22.05.2022 r. o godz. 14.00 w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bogatyni odbędzie się uroczysta Msza Święta.
Msza święta jest wspaniałą okazją do uhonorowania wielu pokoleń górników, którzy przez dziesięciolecia budowali potencjał kopalni Turów.
Dla uczestników spoza Bogatyni zorganizowany jest transport:
1. Zgorzelec k/sądu godz. 12:50 ( 1A – 47 m ) – Zgorzelec C.O. – Kościuszki – Warszawska – Ujazd – POM – wszystkie przystanki wiejskie p/ drodze głównej - Bogatynia Kościół N.M.P obok stacji paliw ORLEN.
2. Kopaczów godz.: 13:15 ( 1BUS – 16 m ) Porajów - Sieniawka – Opolno ul. Bogatyńska - Bogatynia Kościół N.M.P obok stacji paliw ORLEN.
3. Lubań Zajezdnia – godz. 12:15 ( 1A – 39 m ) - Lubań PKS – Lubań k/szpitala – Zaręba - Siekierczyn – przystanki po trasie – Sulików rynek, piekarnia - Zawidów rynek - godz. około 12:50 Bogatynia Kościół N.M.P obok stacji paliw ORLEN.
Powrót: około godz. 15:30 po uroczystościach ze stacji paliw ORLEN.
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie.
LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w maju 2022 roku.
 
Termin wizyty specjalisty - 20.05.2022 r. (piątek), rejestracja od 11.05.2022 r. do 18.05.2022 r.
 
UWAGA !!!
 
Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.

 

Informujemy o możliwości aplikowania do pracy w KWB "Turów" na stanowiska: górnik odwadniacz 10 etatów oraz górnik na odkrywce 95 etatów.


Aplikować można na stronie: https://pgegiek.pl/oferty-pracy2

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w maju 2022 roku.

Termin wizyty specjalisty - 26.05.2022 r.(czwartek), rejestracja od 06.05.2022 r. do 24.05.2022 r.       

UWAGA  !!!

Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Nowa ulga przyjęta przez rząd.
 
Pracownicy będący członkami związków zawodowych odliczą nawet 500 zł od dochodu w rozliczeniu PIT – o 200 zł więcej, niż początkowo zakładał "Polski ład". Sejm w piątek przyjął poprawkę zgłoszoną przez NSZZ „Solidarność”. "Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc."
 
"Postulat podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc." – czytamy w stanowisku resortu finansów w projekcie ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
"W trakcie konsultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych" – czytamy w uzasadnieniu.
 
W 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych funkcjonujących na różnych szczeblach. Podmioty zrzeszały ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób, podaje resort finansów, powołując się na dane GUS.
 
 
Komisja Miedzyzakladowa NSZZ Solidarność80 KWB Turów w imieniu swoim i Kolegi Waldemara Lutkowskiego dziękuję wszystkim za udział w wyborach przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGE GiEK. To dzięki Waszym głosom Nasz przedstawiciel Waldemar Lutkowski otrzymał przeważająca liczbę głosów (3079) Czekamy na ostateczny komunikat Głównej Komisji Wyborczej, uprawomocnienia wyborów i powołanie przez Radę Nadzorczą Naszego Kolegi na Prezesa Zarządu PGE GIEK. Strona społeczną połączonych najsilniejszych organizacji związkowych w grupie, kolejny raz udowodniła że razem z Wami pracownikami możemy wywalczyć dużo, a może nawet "wszystko". Jeszcze raz gorąco dziękujemy!
 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza do zapoznania się z ofertą pobytów zorganizowanych w 2022 roku. Wśród propozycji:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Działu Kadr i Spraw Socjalnych dot. 1 –dniowych wycieczek wiosna 2022 r. Wśród propozycji:

 • Hruboskalsko – Czeski Raj, zamek Valdstejn i browar Svijany, termin 14.05.2022 r.

Zapisy od dnia 20.04.2022 r.

 • Arboretum w Wojsławicach i Pałac Marianny Orańskiej w Ząbkowicach Śląskich, termin 28.05.2022 r.

Zapisy od dnia 28.04.2022 r.

 • Praga wraz z rejsem po Wełtawie, termin 11.06.2022 r.

Więcej informacji https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Pragnę podziękować za możliwość spotkania się z Pracownikami Oddziałów i Centrali Spółki w czasie trwania tzw. kampanii wyborczej przed II turą wyborów.
Wszędzie tam gdzie byłem, mogłem wyrazić swoje poglądy, spostrzeżenia, jak i wysłuchiwałem się w Państwa propozycje niezbędnych lub koniecznych zmian. Dziękuję za miłe i szczere przyjęcie wszędzie, gdzie się pojawiałem. Pragnę również przeprosić z całego serca tych z Państwa, których nie mogłem odwiedzić ani mieć możliwości wymiany wspólnych myśli.
Określony czas trwania okresu wyborczego, miał bezpośredni wpływ na bezwzględny mój codzienny udział w realizacji obowiązków wobec Pracowników naszej Spółki. Mam także obowiązek postępowania na podstawie i w granicach prawa. Regulamin Wyborów określa warunek prowadzenia kampanii wyborczej wyłącznie poza okresem świadczenia pracy przez kandydata.
Byłem, jestem i będę szczery wobec Każdej Osoby.
Z pełną świadomością dzieliłem okres pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, na czas:
spotkań, posiedzeń czy konsultacji z władzami korporacyjnymi Spółki w sprawie m.in. zawarcia bardzo oczekiwanych Porozumień płacowych w Oddziale PGE GiEK S.A. i Spółkach nadzorowanych, negocjacji m.in. ze stroną rządową Umowy Społecznej na okoliczność wydzielenia aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa i powstania NABE, czy także moich obowiązków wynikających w ramach Rady Dialogu Społecznego,
jak również przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej.
Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Bycie Członkiem Zarządu Spółki reprezentującym Pracowników to odpowiedzialność za każdego z Nas i Wszystkim RAZEM.
To działanie w celu:
• Zachowania trwałych i bezpiecznych miejsc pracy,
• Zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń,
• Regularnej współpracy ze związkami zawodowymi,
• Sprzeciwu wobec planów podziału i wydzielania,
• Zabezpieczenia stabilnego finansowania i funkcjonowania Spółki w procesie transformacji,
Jest to szczególnie ważne teraz, gdy proces zmian wynikły z transformacji sektora energetycznego i wydobywczego węgla brunatnego jest wdrażany przez Rząd RP. To właśnie teraz Głos Pracowników musi być szczególnie słyszalny przy kreowaniu ich teraźniejszości i przyszłości.
Głos Pracowników potrzebny teraz, aby dokonać m.in. zmian w podziale kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Spółki TAK, aby osoba wybrana przez Pracowników miała wreszcie realny wpływ na wszystkie kwestie związane ze sprawami pracowniczymi Centrali Spółki oraz wszystkich Oddziałów Spółki.
OBECNIE wybrany przez pracowników członek Zarządu GiEK S.A., realizuje zakres kompetencji określony uchwałą/decyzją Zarządu oraz w ramach przypisanych kompetencji związanych z kierowaniem podległym pionem organizacyjnym odpowiada za obszar zarządzania usługami administracyjnymi Centrali Spółki, zarządzania nieruchomościami Spółki, Kancelarią Spółki oraz w zakresie floty samochodów osobowych w Spółce.
Czy dla takiego celu Pracownicy wybierali i wybierają swego przedstawiciela w Zarządzie?
Czas najwyższy skończyć z marginalizacją pozycji przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Spółki.
Głos Pracowników i Głos Związków Zawodowych może i powinien ten układ zmienić.
Zmieńmy ten stan razem, wtedy słowo odpowiedzialność będzie miało swoje znaczenie i konsekwencje.
Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
 
LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w kwietniu 2022 roku.
 
Termin wizyty specjalisty - 22.04.2022 r. (piątek), rejestracja od 08.04.2022 r. do 20.04.2022 r.
 
UWAGA !!!
 
Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13
 
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
 
 

Informujemy, że w dniu   29.04.2022r. na magazynie odzieżowym FM w godzinach 10ºº- 1300  będzie krawiec pobierający miary na mundury górnicze.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 5-597 w Magazynie Odzieżowym do dnia 22.04.2022r. w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru .

 

Komisja Międzyzakładowa Solidarność'80 w pełni popiera kandydata w wyborach członka Zarządu PGE GiEK S.A. wybieranego przez Pracowników Spółki w osobie kol. Waldemara Lutkowskiego.
Jego doświadczenie jakie nabył w trakcie pracy zawodowej, społecznej i związkowej uprawniają go do podjęcia ogromnego zobowiązania wobec Pracowników Spółki PGE GiEK. Bycie Członkiem Zarządu Spółki reprezentującym Pracowników to odpowiedzialność za każdego z Was razem i z osobna. Kolega Waldek ma społeczny i moralny obowiązek spełnić to zadanie poprzez bycie Głosem Pracowników w każdym dniu pracy w Zarządzie Spółki.
Jest to szczególnie ważne w obecnym okresie, gdzie proces zmian, jak i planowany proces transformacji w sektorze energetycznym i wydobywczym węgla brunatnego jest już przygotowany przez Rząd RP. To właśnie teraz Głos Pracowników musi być szczególnie słyszalny przy kreowaniu ich teraźniejszości i przyszłości.
Prosimy o udział w wyborach i oddanie swego głosu na kol. Waldemara Lutkowskiego.
 
LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w marcu 2022 roku dla pracowników KWB Turów.
 
Termin wizyty specjalisty - 25.03.2022 r.(piątek), rejestracja od 10.03.2022 r. do 23.03.2022 r.
 
UWAGA !!!
 
Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11
 
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo

przesyłamy zaktualizowane przez Caritas zapotrzebowanie na artykuły szczególnie potrzebne mieszkańcom Ukrainy:

 • nowe koce; 
 • nowe śpiwory; 
 • nowe poduszki; 
 • nowe kołdry; 
 • nowa pościel; 
 • nowe materace; 
 • łóżka polowe i turystyczne; 
 • środki medyczne i higieniczne (bez leków); 
 • materiały opatrunkowe; 
 • pompy infuzyjne; 
 • odzież (wyłącznie nowa); 
 • artykuły dla dzieci i niemowląt; 
 • mleko w proszku; 
 • chusteczki nawilżające; 
 • pampersy; 
 • środki pielęgnacyjne; 
 • ubrania nowe; 
 • słodycze wysokokaloryczne (batony;) 
 • artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. 

Zbiórka prowadzona jest w Magazynie Głównym (tel. 6-107) do czwartku 10.03.2022r.

Informujemy, że od 07.03.2022 r. przywrócone zostaną pierwotne godziny odjazdu autobusów przewozów pracowniczych Oddziału KWB Turów na dowozie I zmiany w dni robocze.
Wyjątkiem będzie linia 73 której godzina odjazdu będzie przesunięta o 5 minut. Autobus ze Studnisk Górnych będzie odjeżdżał o godz. 04:40.
Od dnia dzisiejszego odstępujemy od mierzenia temperatury na bramach wjazdowych Oddziału KWB Turów i przywracamy ruch pojazdów samochodowych przez wszystkie bramy wjazdowe na teren Oddziału.
 
Z poważaniem
 
Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania koronawirusa
i innych chorób zakaźnych
w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Spółka: PGE GiEK - O. KWB Turów
 
Miejsce pracy: Bogatynia
 
Specjalista ds. mierniczych/Mierniczy
 

 

W nowej Przychodni - Regionalnym Centrum Opieki Koordynowanej znajduje się większość przyszpitalnych poradni z nowoczesnym sprzętem medycznym potrzebnym do diagnostyki i leczenia chorób. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do poszczególnych Poradni.

Na parterze znajdują się rejestracje do poradni oraz Poradnia lekarza POZ. Poniżej nr kontaktowe do poszczególnych jednostek:

Podstawowa Opieka Zdrowotna- tel. 571 334 931

Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej- tel. 571 334 818: rejestracja w godz. : telefoniczna 11:.30-13:00 - osobista 8.00-11.00

Poradnia Chirurgiczna-tel. 571 334 852 rejestracja w godz. : telefoniczna 8.00-11.00; osobista 8.00-11.00

Poradnia Hematologiczna- tel.571 334 800- rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Reumatologiczna- tel. 571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Diabetologiczna - tel.571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Endokrynologiczna- tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Poradnia Urologiczna- tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Na I piętrze znajdują się Poradnie:

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 571 334 818: rejestracja w godz. : telefoniczna 10.00-11.30; osobista 8.00-11.00

Urologiczna tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Otolaryngologiczna - 571 334 922 rejestracja w godz.: 8.00-11.00;

Neurologiczna dla dorosłych- 571 334 654 rejestracja w godz. : 8.00-14.00

Nefrologiczna- 571 334 703 rejestracja telefoniczna w godz.: 8.00-14.00

Na II piętrze znajdują się Poradnie:

Chirurgiczna tel. 571 334 852 rejestracja w godz. : telefoniczna 8.00-11.00; osobista 8.00-11.00

Endokrynologiczna tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Ginekologiczna -571 334 821 rejestracja w godz.: telefoniczna: poniedziałek.; środa-piątek 8.00-10.00; wtorek 12.00-13.00; osobista 7.00-14.30

Poradnia Hematologiczna- tel.571 334 800- rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Reumatologiczna- tel. 571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Diabetologiczna - tel.571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Źródło: Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu

 

 

Informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w lutym 2022 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 24.02.2022 r.(czwartek), rejestracja od 11.02.2022 r. do 22.02.2022 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

 

Aktualne oferty:

Górnik - Odwadniacz złóż na odkrywce

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

 

Górnik na odkrywce

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

 

Elektryk na odkrywce

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

 

Elektromonter i pomiarowy urz. automatyki i łączności na odkr.

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

 

Elektromonter na odkrywce

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

 

Op. sprzętu pomocniczego i technologicznego na odkr.

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

 

Ślusarz na odkrywce

https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty...

Już w czwartek 03.02.2022 Rząd Polski przekazalł stronie czeskiej odpowiednie środki; to było 35 mln euro plus 10 mln euro ze strony PGE; w ślad za tym Republika Czeska wycofała swoją skargę do instytucji europejskich ws. Turowa i to kończy całkowicie sprawę – poinformował premier Mateusz Morawiecki.
– Już wczoraj przekazaliśmy odpowiednie środki. To było 35 mln plus 10 ze strony PGE. Przypomnę, że pierwotnie wchodziła w grę nawet kwota 55 mln, a więc ograniczyliśmy ją znacznie – powiedział premier na konferencji prasowej. Jak zaznaczył, „ale to proces, który jest na szczęście zamknięty”.
– W ślad za tym Republika Czeska wycofała swój wniosek, swoją skargę do instytucji europejskich. I to kończy całkowicie sprawę – podkreślił Morawiecki.
Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek w Pradze umowę „między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów”. Umowa zakłada, że Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE ma przekazać 10 mln euro krajowi libereckiemu.
Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia, jako tzw. środka tymczasowego. Według strony czeskiej rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; zwiększa hałas i emisję pyłu.
20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd oświadczył, że nie zamierza płacić kary.
 
Źródło informacji www.tvp.info

Szanowni Państwo,

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza do zapoznania się z ofertą wczasową dla emerytów w 2022 roku

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza do zapoznania się z ofertą pobytów zorganizowanych w 2022 roku.
 
W związku z ponownym wprowadzeniem konieczności dokonywania pomiaru temperatury ciała pracowników wjeżdżających na teren Oddziału KWB Turów ze względu na pandemię COVID-19
od dnia 26.01.2022r. zostaną przyspieszone o 10 minut odjazdy wszystkich autobusów przewozów pracowniczych na dowozie I zmiany w dni robocze. Zmiana nie dotyczy linii 48 i 94 przywożących pracowników na godz. 7:00.
Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o poinformowanie podległych pracowników włącznie z tymi którzy aktualnie mają wolne.
Krzysztof Banasik
Z-ca Kierownika Działu-Główny Specjalista
Dział Administracji
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Tel.: +48 75 773 5774
Mobile: +48 669 987 191
Jolanta Nietrzeba-Marcinonis
Kierownik Wydziału
Wydział Organizacji i Administracji
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Tel.: +48 75 773 5152
Mobile: +48 669 987 152

PGE Prezentuje decyzję środowiskową dla kontynuacji wydobycia w kopalni Turów do 2044 roku

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w lutym 2022 roku.

Termin wizyty specjalisty - 25.02.2022 r. (piątek), rejestracja od 19.01.2022 r. do 23.02.2022 r.        

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo,

 

przesyłam w załączeniu ogłoszenie dotyczące rekrutacji do MegaSerwis sp. z o.o. na stanowisko:

 • Specjalista ds. Rozwoju i Sprzedaży

Kolejna fala pandemii COVID-19 i obawy co do szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, mocno wpłynęły na nastroje uczestników międzynarodowego ryku węgla w grudniu 2021 r. Ponadto nadchodzące obchody Świąt Nowego Roku w Chinach, których początek przypada na 31 stycznia również sprzyjały słabszym perspektywom eksportu, szczególnie w obszarze rynku Azji-Pacyfiku. Sezonowe zwyczaje zakupowe Chin nadal pośrednio wpływają na ceny australijskiego surowca, mimo nieformalnego zakazu importu z Australii obowiązującego od zeszłego roku.

 
 • Mimo spadku cen gazu, produkcja energii z węgla w Niemczech, oferując korzystniejsze marże niż w przypadku energii z gazu, pozostawała najlepszą opcją dla energetyki.
 • Na dzień 30 grudnia 2021 roku miesięczna marża elektrowni węglowej o sprawności 40 proc. uwzględniająca koszt emisji CO2 wyniosła 114,17 euro/MWh, wobec analogicznej marży w przypadku jednostki gazowej o sprawności 55 proc., która wyniosła 36,04 euro/MWh.
 • Niemniej nagły spadek cen gazu w ostatnim tygodniu roku zmniejszył przewagę pomiędzy jednostkami węglowymi a gazowymi do 78,13 euro/MWh z 148,04 euro/MWh odnotowanym w trzecim tygodniu grudnia.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), na początku grudnia 2021 roku ceny australijskich gatunków oferowanych odbiorcom azjatyckim, tj. o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5 500 kcal/kg oraz wysokogatunkowego NAR 6000 kcal/kg trochę obniżyły się w stosunku do wcześniejszych notowań i wyniosły odpowiednio 97,76 dol/t i 159,64 dol/t według notowań platformy Argusmedia.

Spadek ten nie był drastyczny dla eksporterów surowca australijskiego z uwagi na znaczny wzrost cen tych gatunków pod koniec listopada, co w konsekwencji dało możliwość większej korekty na początku grudnia.

Poza tym ograniczona dostępność spowodowana zakłóceniami pogodowymi, czyli ulewnymi opadami deszczu w kluczowym regionie produkcyjnym, tj. dolinie Hunter, złagodziła ich spadki. Ulewne deszcze, które wywołały konieczność ogłoszenia tzw. siły wyższej uniemożliwiły wpłyniecie statków do portu w Newcastle i utrudniły logistykę.

Obfite opady deszczu wpłynęły też na wzrost cen węgla koksowego w tygodniu kończącym się 10 grudnia według danych Platts, cena spot węgla PLV 6 grudnia wzrosła do 339 dol/t FOB Australia.

Rynek pełen zmian

Ceny węgla energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku rosły z powodu pogarszających się warunków pogodowych w Australii, natomiast ceny dostaw do Chin utrzymywały się w trendzie spadkowym przez słaby popyt. Zwłaszcza w Południowych Chinach na surowiec zamorski był on znacznie ograniczony w grudniu, bo początek zimy na półkuli północnej nie spowodował jeszcze znaczącego wzrostu popytu na ciepło, pozostawiając zapasy w elektrowniach na stosunkowo wysokim poziomie.

Dodatkowo przeważały oczekiwania co do stabilizacji cen surowca krajowego, którego wydobycie znacząco spadło z powodu wzmożonych kontroli bezpieczeństwa i walki z nielegalnym wydobyciem w największym regionie Chin.

Podejmowane przez producentów węgla w Chinach działania zmierzające do zwiększenia wydobycia na przestrzeni ostatnich miesięcy przyniosły zamierzony skutek. Według danych państwowego organu planowania, przekazanego 21 listopada, produkcja krajowa w Chinach ustabilizowała się na poziomie 12 mln ton dziennie, przewyższając konsumpcję i prowadząc do wzrostu zapasów.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, złagodzenie krajowych niedoborów w Chinach miało spory wpływ na ceny. Według danych Reutersa w dniu 10 grudnia kontrakty terminowe na Zhengzhou Commodity Exchange wyceniano na 685,6 juanów (107,63 dol) za tonę, co oznacza 63 proc. spadek z rekordowego poziomu 1 848 juanów zanotowanego w dniu 19 października.

Cena spotowa węgla energetycznego w porcie Qinhuangdao w północnych Chinach nie spadła tak bardzo jak cena kontraktu terminowego, osiągając 10 grudnia cenę 1 090 juanów za tonę, ale jest to spadek o 57 proc. w porównaniu z rekordową ceną 2 545 juanów z 19 października.

Kontrakty terminowe na węgiel w Chinach powróciły do poziomów tylko nieznacznie wyższych niż ich długookresowa średnia, natomiast indeks australijski FOB NEWC pozostał na wysokim poziomie. Tygodniowy indeks NEWC na dzień 31 grudnia osiągnął poziom 165,86 dol/t, przy średnich tygodniowych z całego miesiąca oscylujących na poziomie od 157,65 dol/t do 186,24 dol/t.

Wysokie ceny węgla transportowanego drogą morską mogą zacząć wpływać na wysokość wolumenu wysyłanego węgla, co z kolei może wskazywać na utratę dynamiki zarówno w Indonezji, jak i Australii, a zatem dwóch największych eksporterów węgla na świecie.

Eksport wszystkich gatunków węgla z Indonezji wyniósł 31,59 mln ton w listopadzie, co oznacza spadek z 36,76 mln ton w październiku i jest najniższym wynikiem od kwietnia. Z kolei Australia wyeksportowała 28,54 mln ton w listopadzie, wobec 30,85 mln ton w październiku, co jest najsłabszym wynikiem od marca.

Silny popyt na węgiel energetyczny transportowany drogą morską utrzyma ceny na wysokim poziomie na początku 2022 roku. Dotychczas mocno ograniczona podaż i silny popyt ze strony krajów Azji-Pacyfiku, będą sprzyjały wzrostom cen. Z kolei w dłuższej perspektywie należy się spodziewać niższego popytu na węgiel energetyczny w związku z dużymi inwestycjami w obszarze efektywności energetycznej.

Natomiast sytuacja w rynku dostaw fizycznych Europie Zachodniej w grudniu sprzyjała perspektywom silnego popytu na energię z węgla w tym obszarze. Czynniki jak spadek cen gazu, możliwość szybkiego przestawiania się na inne paliwa oraz korzystne marże generacji w przypadku produkcji energii z węgla, faworyzowały węgiel w stosunku do paliwa gazowego.

Węgiel lepszy niż gaz

Jak przypomina katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, zapasy gazu w Europie pod koniec miesiąca pozostawały znacznie niżej poziomów sezonowych, co stanowi ryzyko dla ich cen. Całkowity ich poziom w Belgii, Danii, Francji, Niemczech i Holandii wyniósł 263,9 TWh na dzień 29 grudnia, a więc znacznie poniżej trzyletniej średniej wynoszącej 411,1 TWh w tym samym okresie.

Rosyjski państwowy koncern Gazprom spodziewa się, że jego europejskie zapasy gazu wyniosą ok. 1 mld m3 na początku 2022 roku., wobec 5,7 mld m3 na początku 2021 roku i 11,7 mld m3 w 2020 roku.

Mimo spadku cen gazu, produkcja energii z węgla w Niemczech oferując korzystniejsze marże niż w przypadku energii z gazu, pozostawała najlepszą opcją dla energetyki. Na dzień 30 grudnia 2021 roku miesięczna marża elektrowni węglowej o sprawności 40 proc. uwzględniająca koszt emisji CO2 wyniosła 114,17 euro/MWh, wobec analogicznej marży w przypadku jednostki gazowej o sprawności 55 proc., która wyniosła 36,04 euro/MWh.

Niemniej nagły spadek cen gazu w ostatnim tygodniu 2021 roku zmniejszył przewagę pomiędzy jednostkami węglowymi a gazowymi do 78,13 euro/MWh z 148,04 euro/MWh odnotowanym w trzecim tygodniu grudnia. W perspektywie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku to węgiel pozostaje najlepszą opcją dla energetyki niemieckiej.

Emisja dwutlenku węgla w Niemczech w ubiegłym roku wyniosła 772 mln ton. Odpowiada to wzrostowi o 33 mln ton w porównaniu z rokiem 2020. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez think tank Agora Energiewende, którym dysponuje portal RND. "To cios dla ochrony klimatu" - pisze portal.

- Osiągnięcie przez Republikę Federalną celów w zakresie ochrony klimatu staje się obecnie coraz trudniejsze - ocenia RND.

Do 2030 roku, zgodnie z ustawą o ochronie klimatu, emisja gazów cieplarnianych ma być o 65 procent niższa niż w 1990 roku.

- Ze względu na wzrost emisji w 2021 r., aby osiągnąć cel na 2030 r., będziemy musieli od teraz oszczędzać średnio 37 mln ton CO2 każdego roku - powiedział Simon Mueller, jeden z autorów badania.

W obliczeniach emisji uwzględniono również inne gazy cieplarniane, które dla lepszej porównywalności przeliczono na dwutlenek węgla.

Istotną przyczyną wzrostu emisji CO2 w 2021 roku było "ożywienie gospodarcze, które przyniosło ogromną dynamikę cen różnych nośników energii. Ponadto udział energii odnawialnych był stosunkowo niski - głównie z powodu słabszych wiatrów. W rezultacie paliwa kopalne miały większy wpływ na wytwarzanie energii elektrycznej niż w roku 2020.

Na przesunięciach skorzystał zwłaszcza bardzo szkodliwy dla klimatu węgiel brunatny, mimo że operatorzy elektrowni musieli w 2021 roku kupować droższe uprawnienia do emisji dla tego paliwa" - podkreśla portal.

- Tani węgiel brunatny miał również znaczną przewagę nad bardziej przyjaznym dla klimatu gazem, ponieważ ceny gazu doświadczyły w ubiegłym roku bezprecedensowego skoku w handlu hurtowym na giełdach towarowych, co było spowodowane ogromnym wzrostem popytu - pisze RND.

Niemcy mają określone cele dla różnych sektorów gospodarki. O ile przemysł, energetyka i rolnictwo zrealizowały swoje cele na 2021 r. według wyliczeń Agory, o tyle sektor budowlany i transport ich nie zrealizowały.

Analizy Agora Energiewende opierają się m.in. na danych grupy roboczej ds. bilansów energetycznych, ale także na własnych wyliczeniach. Niemiecki rząd przedstawi własne dane dotyczące emisji CO2 na rok 2021.

 www.wnp.pl

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2022 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 28.01.2022 r.(piątek), rejestracja od 11.01.2022 r. do 26.01.2022 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych ( Program Polski Ład) . Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego  rozliczenie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowa dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla „klasy średniej”.

załączniki można pobrac : 

https://solidarnosc80.com/dokumenty-do-pobrania.html

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dzień 14.01.2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MegaMed Sp. z o.o. za dzień 01.01.2022 r.

 

W tym dniu:

  przychodnia przy ul. Mickiewicza 11 A nie będzie czynna,

  przychodnia przy ul. Pocztowej 13 będzie czynna w godz. 7.00 – 18.00 w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szanowni Państwo,

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza do zapoznania się z ofertą pobytów indywidualnych do 7 noclegów w 2022 roku. Wśród propozycji:

 • Bardo – Hotel 3* „Bardo” – NOWOŚĆ!!!
 • Ustroń – Pensjonat „Perła Beskidu” - NOWOŚĆ!!!
 • Bukowina Tatrzańska- Pensjonat 4* „Orlik Mountain Resort & SPA”;
 • Sulęcin – Hotel 4* ,,Kormoran & Resort&SPA”
 • Niechorze - Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Jantar SPA” i „Bursztyn”;
 • Pobierowo - Ośrodek Wypoczynkowy „Pisz”;
 • Łeba – „Lech Resort & SPA”;
 • Karpacz - DWR „Zgoda”;
 • Wieleń - Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne „Trzy Jeziora”;
 • Krynica Zdrój - Hotel „Krynica 4*”;
 • Międzyzdroje - Hotel „Wolin 3*”;
 • Myczkowce - Hotel „Solina SPA 3*”;
 • Krasnobród – Centrum Szkolenia i Rekreacji „Krasnobród” ;
 • Bełchatów - Hotel „Sport 3*” .

 

Informujemy, że ośrodki oraz hotele spełniają przepisy dotyczące reżimu sanitarnego. Pobyty indywidualne w 2022 roku będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Rządu RP i zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W przypadku dokonania rezerwacji w wybranym obiekcie, prosimy o dostarczenie do Działu Socjalnego (lub przesłanie drogą elektroniczną) w ciągu 7 dni potwierdzenia dokonania rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr telefonów:

 • 5-643 - Łeba, ośrodki Elbest Hotels,
 • 5-587 - Ustroń, Bardo, Bukowina Tatrzańska, Niechorze,
 • 5-988 - Pobierowo,
 • 5-236 - Karpacz, Wieleń, Sulęcin

 

Załącznik oferty można pobrać w zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć