Aktualności

Wśród działań wpisanych do decyzji środowiskowej Kopalni Turów można wskazać wiele z obszaru ochrony wód. W tym zakresie zostały już zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne. Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny zlokalizowany w południowej części kopalni, wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne.

Podziemna bariera ma długość ok. 1100 metrów, jej głębokość wynosi od 65 do 117 metrów, a wyniki prowadzonych przez ponad rok pomiarów w otworach monitoringowych zlokalizowanych przy ekranie wykazują wzrosty położenia zwierciadeł wód podziemnych nawet do +4.64 m. Dobór lokalizacji podziemnego ekranu zdeterminowała budowa geologiczna Niecki Żytawskiej Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, Kopalnia Turów zobowiązała się również do cyklicznego przekazywania Republice Czeskiej wyników pomiarów z piezometrów monitorujących działanie ekranu przeciwfiltracyjnego.

W kolejnym kroku, na podstawie aktualnych poziomów wód podziemnych we wszystkich punktach pomiarowych, przepływów wód powierzchniowych, infiltracji, poborów wody oraz odwodnienia, Kopalnia Turów realizując zapisy decyzji środowiskowej  zaktualizuje swój model hydrogeologiczny z 2015 r., który pokaże w sposób najbardziej obiektywny rzeczywiste ujęcie sytuacji hydrologeologicznej tego rejonu. Zadanie to jest już w trakcie realizacji.

Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie ochrony powietrza

Kolejnym z podstawowych działań w ramach decyzji środowiskowej, które służy minimalizacji oddziaływania Kopalni Turów na środowisko, jest realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza, w tym ograniczenia emisji pyłów. Należą do nich zarówno działania organizacyjne jak i wielomilionowe zadania inwestycyjne.

Dotychczas wszystkie realizowane są terminowo. Rozbudowano m.in. system monitoringu jakości powietrza w rejonie zasobnika węglowego oraz wdrożono system sterowania pracą tego obiektu. Na podstawie zebranych przez system informacji możliwy jest właściwy dobór trybu pracy zasobnika węglowego, włączając w to możliwość jego krótkotrwałego wyłączenia w celu redukcji zapylenia.

Przy zasobniku węglowym Kopalnia Turów realizuje również inną, kosztowną inwestycję, polegającą na montażu paneli przeciwwiatrowych na całej jego długości. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, ekran będzie miał 18 m wysokości, minimum 700 m długości od strony północno-wschodniej oraz 800 m od strony południowo-zachodniej. Dotychczas w ramach decyzji środowiskowej szczelnie obudowano oraz zastosowano systemy zraszania wewnątrz urządzeń przesypowych, stanowiących potencjalne źródła emisji pyłów do powietrza. Również w ramach działań ciągłych, w powiązaniu z wewnętrznym oraz niezależnym monitoringiem jakości powietrza prowadzonym przez organy Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska, zraszane są drogi na terenie kopalni.

W rejonach Kopalni Turów, w których zakończona została działalność górnicza, prowadzone są prace rekultywacyjne, zabezpieczające przekształcone struktury gruntów przed pyleniem. Docelowo prace rekultywacyjne prowadzone wewnątrz wyrobiska górniczego doprowadzą do przywrócenia niekorzystnie przekształconym terenom górniczym pierwotnych walorów przyrodniczych i środowiskowych.

Aby ograniczyć zjawisko unoszenia się pyłu, wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów na terenie kopalni do 30km/h. 

Po wszystkich zakończonych inwestycjach sporządzane są analizy porealizacyjne, a ich wyniki podobnie jak wyniki monitoringu, są przekazywane organom państwowym oraz Stronie Czeskiej.

Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie ochrony przed hałasem

Ograniczenie emisji hałasu to jeden z głównych obszarów działań określonych w naszej decyzji środowiskowej, które mają na celu zminimalizowanie oddziaływania Kopalni Turów na otoczenie. Wykonanie zadań z obszaru ochrony przed hałasem przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji, a wymienić wśród nich można m.in. inwestycje w nowe cichobieżne krążniki oraz stały monitoring hałasu. Jego wyniki są udostępniane państwowym organom nadzoru środowiskowego oraz Stronie Czeskiej.

W ramach podstawowych zadań inwestycyjnych wymienione zostały krążniki maszyn podstawowych i tras przenośników taśmowych na zestawy cichobieżne, generujące mniejszą emisję akustyczną w porównaniu do krążników starszego typu. Ponadto, w celu lepszej kontroli nad emisją hałasu, zastosowano system regulacji prędkości taśm przenośnikowych oraz budowane są ekrany akustyczne. W celu ochrony klimatu akustycznego pobliskiej, niemieckiej miejscowości Drausendorf, rozpoczęto usypywanie ziemnego filara ekranującego. Do poszczególnych zadań wykonywane są analizy porealizacyjne uwzględniające ocenę skuteczności, a ich wyniki udostępniane są organom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w części również Stronie Czeskiej.

Wprowadzono również ograniczenia prędkości taśm przenośnikowych na części taśmociągów oraz ograniczono czas pracy niektórych maszyn i urządzeń. W porze nocnej, zgodnie z postulatem strony niemieckiej, wyłączana z ruchu jest jedna z głównych zwałowarek, pracująca w południowo-zachodniej części kopalni, wraz ze współpracującymi ciągami przenośników. Na bieżąco kontrolowana jest również sprawność maszyn i urządzeń, w szczególności urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, obudów przenośników i stacji napędowych oraz krążników.

Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie rekultywacji i ochrony przyrody

Kopalnia Turów sukcesywnie zagospodarowuje tereny przekształcone i zalesia je od połowy ubiegłego wieku. W 2008 r. kopalnia zakończyła rekultywację swojego zwałowiska zewnętrznego w kierunku leśnym, nasadzając na jego powierzchni w sumie ok. 22 mln drzew. Teren dawnego zwałowiska zewnętrznego przekazany został Lasom Państwowym, a aktualnie stanowi on kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia, który wpisuje się w okoliczny krajobraz. Działania te w istotny sposób przyczyniły się do zwiększenia bioróżnorodności na tym obszarze. Dzisiaj na terenach poprzemysłowych Kopalni Turów występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami, m.in. naturalnie rosnące cisy. Dzięki dotychczasowym nasadzeniom, wskaźnik lesistości w gminie Bogatynia wzrósł z poziomu 27 do niemal 30 proc. Zgodnie z warunkami z decyzji, na terenach kopalni, które zostały już wyłączone z robót górniczych, rekultywacja jest prowadzona w sposób zmierzający do uzyskania na etapie rekultywacji końcowej kompensacji nasadzeń w ilości nie mniejszej niż 2:1 – dwa nowe drzewa za jedno wycięte.

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, Kopalnia Turów szanując naturalny rytm przyrody nie prowadzi na swoim terenie robót m.in. wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków tj. w okresie od 15 września do końca lutego. Ponadto kopalnia wyprzedzająco i z dużą dbałością o zachowanie jak największej bioróżnorodności, przy udziale specjalistów będzie dbać o zasoby przyrodnicze. Oznacza to, że specjaliści będą wskazywać sposób postępowania ze stwierdzonymi na terenie kopalni gatunkami, w tym ewentualnymi gatunkami chronionymi.

 
Szanowni Państwo,
Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza do zapoznania się z ofertą pobytów zorganizowanych w 2024 roku. Wśród propozycji:
  • Sarbinowo Hotel***NAT (majówka dla pracowników) w terminie 27.04. - 04.05.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 14.03.2024 r.
  • Świnoujście Interferie Medical SPA (majówka dla pracowników) w terminie 05.05. - 12.05.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 14.03.2024 r.
  • Dąbki Interferie ARGENTYT (majówka dla emerytów) w terminie 05.05. – 12.05.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 14.03.2024 r.
  • KRAKÓW z pobytem w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze w terminie 13.06. – 20.06.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 06.03.2024 r.
  • WARSZAWA z pobytem w Wodnym Parku Rozrywki Suntago w Mszczonowie w terminie 13.06. – 20.06.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 06.03.2024 r.
  • BOSZKOWO-LETNISKO Hotel Vitalia *** w terminie 23.08. – 25.08.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 07.06.2024 r.
  • BIESZCZADY Hotel Solina Myczkowce (pobyt ze zwiedzaniem) w terminie 06.09. – 13.09.2024 r.
Termin składania wniosków do dnia 07.06.2024 r.
· Niechorze KWR Jantar SPA (turnus z zabiegami leczniczymi) w terminie 14.09. – 21.09.2024 r.
Termin składania wniosków do dnia 26.06.2024 r.
  • Dwór Kolesin (pobyt z wycieczką do winnicy) w terminie 27.09. – 29.09.2024 r.
Termin składania wniosków do dnia 26.06.2024 r.
Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester 2024/2025 - oferty zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 5-587, 5-789
 
Załącznik znajdą państwo też na naszej stronie https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
- Inspektor ds. Ochrony Informacji Niejawnych
-Ślusarz/spawacz na odkrywce
- Samodzielny Referent ds. osobowych
- Operator sprzętu pomocniczego i technologicznego na odkrywce
- Robotnik przy pracach ciężkich
- Muzyk
- Murarz
- Inspektor ds. technicznych
- Górnik na odkrywce
- Elektromonter i pomiarowy urządzeń automatyki i łączności na odkrywce
- Elektromonter (elektryk) maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce
- Cieśla
UWAGA !!!
Wszystkie informacje dotyczące etatów, daty aplikacji, oraz APLIKOWANIE na dane stanowisko tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 
3 lutego 2024 r. minęły dwa lata od podpisania międzyrządowej umowy pomiędzy Polską i Republiką Czeską, która zakończyła spór wokół dalszej działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kopalnia na bieżąco i skrupulatnie realizuje jej zapisy zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.
Kopania Turów rzetelnie i terminowo wykonuje zapisy polsko-czeskiej umowy, co w praktyce przekłada się na możliwość jejdalszego funkcjonowania, a tym samym zapewniania Polsce bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, a mieszkańcom pewności utrzymania miejsc pracy i dalszego rozwoju regionu. Realizacja zapisów umowy gwarantuje, zgodnie z zasadą prewencji, pewność zachowania przez kopalnię przez 20 następnych lat najwyższej dbałości o kwestie środowiskowe.
Polsko-czeska umowa, która zakończyła spór wokół Kopalni Turów, jest przez nas realizowana z najwyższą starannością. To dla nas jedno z priorytetowych zadań, podobnie jak wypełnianie zapisów decyzji środowiskowej. Realizacja międzyrządowej umowy daje gwarancję, że Kopalnia Turów będzie mogła dalej wydobywać paliwo niezbędne do produkcji ok. 7% krajowej energii, z poszanowaniem środowiska. Naszymi działaniami zabezpieczamy m.in. kwestie wód wgłębnych, poziomu emitowanego natężenia dźwięku czy ilości emitowanych zanieczyszczeń pyłowych, wywiązując się wzorowo ze wszystkich zobowiązań wobec Republiki Czeskiej – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
Podziemny ekran przeciwfiltracyjny – wzrost poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra
W międzyrządowej umowie podpisanej 3 lutego 2022 r. Strona Polska zobowiązała się m.in. do dokończenia budowy podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego w celu profilaktycznej ochrony wód na terytorium Czech przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Kopalnia już zrealizowała tę inwestycję, a testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra. Kopalnia Turów na bieżąco prowadzi pomiary piezometryczne a wyniki przekazywane są Stronie Czeskiej.
Obecnie w toku jest aktualizacja modelu hydrogeologicznego rejonu Kopalni Turów z uwzględnieniem wpływu wybudowanego ekranu przeciwfiltracyjnego. Będzie to najbardziej rzeczywiste ujęcie sytuacji hydrogeologicznej tego rejonu. Z aktualizacją modelu wiążą się ogromne oczekiwania zarówno strony polskiej jak i czeskiej i pomimo, że prace nad modelem jeszcze trwają, już dziś widoczna jest presja ze strony przeciwników Kopalni Turów, aby z góry kwestionować jego wyniki. Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, tak ważne do tworzenia modelu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów.
Zgodnie z zapisami polsko-czeskiej umowy, cyklicznie co 3 miesiące, na terenie Kopalni Turów organizowane są spotkania ekspertów z zakresu geologii i hydrogeologii z udziałem Czeskiej Służby Geologicznej, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Pełnomocnika Rządu Strony Polskiej ds. Realizacji Umowy oraz przedstawicieli spółki PGE GiEK, w celu prowadzenia dokumentacji wydajności wypływów wód w południowej części kopalni. Poza pracami pomiarowymi w terenie odbywają się panele dyskusyjne, w trakcie których wymieniane są poglądy ekspertów na temat hydrogeologii rejonu transgranicznego. Kopalnia Turów, aby zachować transparentność swoich działań, wyraziła zgodę na prowadzenie pomiarów przepływu wód w trakcie tych spotkań.
Wał ziemny z roślinnością – prace ziemne wykonane w 75%
Kolejną inwestycją wynikającą z realizacji zapisów polsko-czeskiej umowy, jest budowa pomiędzy kopalnią a terenami Republiki Czeskiej naziemnego wału z roślinnością, który ma zasłonić widok na turoszowski kompleks energetyczny. Prace nad tym zadaniem rozpoczęto opracowaniem i przyjęciem przez obie strony projektu oraz harmonogramu inwestycji. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym planem – wykonano już 75% prac ziemnych związanych z formowaniem wału. Zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną ze Stroną Czeską, wał będzie miał 5 metrów wysokości, ok. 40 m szerokości w podstawie oraz nieco ponad kilometr długości.
Emisja hałasu – pomiary ciągłe z dostępem online
Strona Czeska może w trybie online sprawdzać poziom emisji hałasu z nowego technicznego punktu pomiaru hałasu (TPP) w miejscowości Opolno-Zdrój, którego lokalizację uzgodniono wcześniej z Republiką Czeską. Od marca 2023 r. punkt ten prowadzi pomiary hałasu w sposób ciągły, co daje Stronie Czeskiej możliwość bieżącego sprawdzania emisji hałasu generowanego przez kopalnię jak również oceny jego poziomu. W klimacie akustycznym w najbliższym otoczeniu Kopalni Turów nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu spowodowanych działalnością turoszowskiej odkrywki.
Emisje do powietrza – dwie nowe stacje automatycznego pomiaru zanieczyszczenia powietrza (APZP)
Zgodnie z umową, Kopalnia Turów zainstalowała dwie stacje automatycznego pomiaru zanieczyszczenia powietrza (APZP) – po jednej w północnym i w południowym sąsiedztwie kopalni, w miejscowościach Działoszyn i Jasna Góra. Ich dokładną lokalizację uzgodniono tuż po podpisaniu umowy, w październiku 2022 r. obie stacje zostały zainstalowane, a od 19 stycznia 2023 r. zebrane z nich pomiary są przekazywane bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz Stronie Czeskiej, zgodnie z zasadami jakości danych w zakresie oceny jakości powietrza, określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej. Ponadto, w trosce o zmniejszenie emisji, Kopalnia Turów zainstalowała specjalistyczny system zamgławiania na zasobniku węglowym. Podstawowym działaniem ograniczającym emisję pyłu z terenów zwałowisk Kopalni Turów, jest prowadzona przez Kopalnię rekultywacja terenów pogórniczych w kierunku leśnym. Kopalnia Turów zrekultywowała do tej pory blisko 2700 ha, z czego 2300 ha terenów leśnych przekazała Lasom Państwowym. Na terenie zwałowiska zasadzono ok. 22 mln drzew, przez co wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia zwiększył się z 27% do 30%. Nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych norm dla jakości powietrza spowodowanych działalnością Kopalni Turów.
Fundusz Małych Projektów
Na podstawie zapisów polsko-czeskiej umowy, w celu wzmocnienia ochrony środowiska na terenach Czech i Polski sąsiadujących z Kopalnią Turów, utworzony został dedykowany Fundusz Małych Projektów, za pośrednictwem którego możliwe jest finansowanie lokalnych i regionalnych projektów środowiskowych. W Funduszu obowiązuje równy podział wpłat środków finansowych do funduszu – rocznie po 250 000 EUR ze strony polskiej i czeskiej. PGE również partycypuje w środkach wpłacanych do Funduszu. Podmioty z Republiki Czeskiej i z Polski już mogą ubiegać się o środki z Funduszu na finansowanie lokalnych projektów prośrodowiskowych, a wszystkie wnioski złożone do Funduszu oceniane są przez Komisję Oceniającą, w skład której wchodzi równa liczba przedstawicieli z Kraju Libereckiego i Województwa Dolnośląskiego. Aktualnie Euroregion Nysa prowadzi już drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Turów.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 informuje, że od dnia 06.02.2024r. rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku dzieci członków związku w wysokości 80 zł na każde dziecko, które uczestniczyło w wypoczynku zimowym minimum 5 dni kalendarzowych. Więcej informacji w siedzibie i pod telefonem 75 7735504

 

Energetyka: Decyzja Bundesnetzagentur jest hamulcem awaryjnym mającym zapewnić Niemcom bezpieczeństwo dostaw .. ciekawe co na to nasz nowy rząd, bo jak widać mocno rozwinięte Niemcy czy Francja w OZE nie wystarcza ...

Niemiecka federalna agencja ds. energii elektrycznej Bundesnetzagentur zakazała zamknięcia 26 dużych elektrowni węglowych do końca marca 2031 r.

Federalna Agencja Sieci (BNA) jest niezależnym organem w ramach Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. Odpowiada między innymi za infrastrukturę elektroenergetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Jej eksperci najwyraźniej nie wierzą w planowane tempo budowy zastępczych źródeł gazowych.

Według planów Ministra Środowiska Roberta Habecka (Zieloni) do 2030 r. w Niemczech ma powstać 55 dużych elektrowni parowo-gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 25 gigawatów. Mogliby przejść na wodór 5 lat później. To właśnie te źródła powinny zastąpić elektrownie węglowe. Jednak już jesienią ub.r. lokalne przedsiębiorstwa energetyczne publicznie wątpiły w realność tych planów.

Dla przykładu koncern Steag kwestionuje plan z inwestycyjnego punktu widzenia, uznając perspektywy inwestorów za zbyt niepewne. Inni operatorzy zasobów również nie wyrazili optymizmu. Oficjalnie ogłoszono jedynie budowę około 5 gigawatów mocy w elektrowniach parowo-gazowych. Do 2025 r. ma zostać wyłączonych 11,9 gigawatów zasobów węgla. Jednocześnie samo ministerstwo Habecka zakłada, że do 2030 r. w Niemczech zużycie energii elektrycznej wzrośnie do 750 terawatogodzin.

Krok BNA, która uznała 26 elektrowni węglowych za ważne systemowo, jest zatem swego rodzaju hamulcem awaryjnym mającym zapewnić Niemcom bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Agencja oczekuje, że te 26 dużych elektrowni będzie pełniło funkcję źródeł zapasowych dostępnych na żądanie.

Niemcy mają obecnie ponad 140 gigawatów mocy zainstalowanej w źródłach nieciągłych (OZE, głównie wiatr i fotowoltaika). Lecz to nie wystarczy na pokrycie konsumpcji Republiki Federalnej Niemiec. Normalne podstawowe obciążenie niemieckiego systemu elektroenergetycznego wynosi 75 gigawatów w dzień powszedni. Zainstalowana moc wynosząca 38 gigawatów w węglu i 32 gigawatów w gazie jest zatem nadal niezbędna dla największej gospodarki Europy.

źródło nettg.pl

Hipokryzja ??? UE każe zamykać kopalnie i elektrownie na węgiel, "no dobrze, Wy musicie zamykać, a my sobie będziemy otwierać kiedy chcemy bo mamy taką potrzebę." Tak można powiedzieć o naszych zachodnich sąsiadach. Pozamykajmy w Polsce wszystko, po co nam tania energia kupimy ją ... ale od kogo skoro kraje same ledwo dyszą.... UE po prostu chce nas zniewolić i zamknąć naszą gospodarkę bo przecież ona w dużej mierze jest oparta na energii elektrycznej ....

Francja w godzinach szczytowego zapotrzebowania na prąd musi się ratować importem 3-5 tys. MW, wynika z komunikatu RTE (operatora sieci energetycznej). W celu złagodzenia niedoborów uruchomiona została elektrownia węglowa w Saint-Avold o mocy 618 MW.

W tej chwili we Francji działa 47 reaktorów jądrowych, które produkują energię elektryczną. Dla porównania w styczniu 2023 r. było ich o 5 niej. Cała flota reaktorów składa się 56 bloków.

https://www.wnp.pl/energetyka/atom-nie-wystarcza-francuzi-wracaja-do-wegla,793518.html?fbclid=IwAR3pSKdFLtv5H_IvYLonwwC5I38OvXgzGw9EdcrB81-1FxjDgQRcfCVpK4o

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami Działu Socjalnego dla pracowników PGE GiEK oddział KWB Turów https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w lutym 2024 roku.

Termin wizyty specjalisty - 02.02.2024 r. (piątek), rejestracja od 15.01.2024 r. do 31.01.2024 r.

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 234.

Uwaga !!!!
 
Informujemy, że od dnia 08.01.2024r. nastąpiła zmiana numeru telefonicznego do koordynatora WSPZOZ w Zgorzelcu.
Celem umówienia terminu wizyty lekarskiej na badania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i wykrywania chorób onkologicznych oraz profilaktyki narządów ruchu
należy dzwonić pod nr 735 908 533 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć