Aktualności

WIZYTA LEKARZY SPECJALISTÓW Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ

ORTOPEDA – 27.04.2023r. (czwartek) rejestracja od 17.04.2023r. do 25.04.2023r.

Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu, przy ul. Mickiewicza 11 Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 643.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące). Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty. Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć