Aktualności

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu zależy od ogólnego stażu pracy i wykształcenia pracownika.

Standardowo minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat, a dla pracowników z co najmniej 10-letnim okresem zatrudnienia wynosi 26 dni. Wymiar ten w pewnych przypadkach może różnić się jednak od wyżej wymienionych wielkości ustawowych. W roku kalendarzowym, w którym pracownik rozpoczyna pierwszy raz pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Wymiar urlopu może zostać zwiększony, jeśli mamy niewykorzystany urlop z poprzedniego roku – wówczas urlopy z dwóch lat mogą być sumowane. Od nowego roku dzięki zmianom w kodeksie pracy zaległe urlopy można wykorzystać do końca września następnego roku. Czas urlopu wypoczynkowego nie ulega zmniejszeniu za okres urlopu macierzyńskiego, jednak już po urlopie wychowawczym trwającym co najmniej 1 miesiąc pracodawca proporcjonalnie obniża wymiar urlopu wypoczynkowego

Każdy urlop, czy to wypoczynkowy czy też urlop okolicznościowy, wymaga dopełnienia pewnych formalności – konieczne zatem jest przed udaniem się na wypoczynek złożenie wniosku o urlop u pracodawcy.

Zaległe urlopy-  Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2012 roku i zdają się być korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.  USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców(Dz. U. z dnia 28 października 2011 r.) Według nowych przepisów kodeksu pracy, zaległy urlop będzie można wykorzystać w terminie do 30 września kolejnego roku. Dotychczas pracodawcy byli zobowiązani wysłać pracownika z niewykorzystanym urlopem z ubiegłego roku do 31 marca roku następnego

Zaległe urlopy wypoczynkowe, z których pracownicy nie skorzystali w ubiegłym roku, są problemem wielu firm. Według nowych przepisów kodeksu pracy nieudzielenie urlopu do 30 września następnego roku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi grzywna. Pracownik może więc zostać wysłany na zaległy urlop, nawet jeśli nie wyraża na to zgody.

Niewykorzystanie urlopu zaległego może wynikać zarówno zachowania pracodawcy, gdy z różnych przyczyn może on nie chcieć wysłać pracownika w tym okresie na urlop, jak i z winy pracownika. Dotychczas dla wielu zatrudnionych pierwszy kwartał roku mógł nie być po prostu zbyt atrakcyjnym okresem na odbycie urlopu wypoczynkowego – szczególnie gdy chcieliby oni spędzić go w kraju.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć