Aktualności

Porozumienie podpisane!

Dziś strony Związkowe zawarły Porozumienie w celu ustalenia zasad wzrostu przecietnego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników Oddziałów Kopalni Węgla Brunatnego Brłchatów i Turów.

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż w roku 2013 wskaznik wzrostu przecietnego wynagrodzenia u Pracodawców wyniesie 1,5% powyżej poziomu inflacji z 2012, zaś w roku 2014 wskaźnik wzrostu przecietnego wynagrodzenia u Pracodawców wyniesie 1,0% powyżej poziomu inflacji z 2013.

"Mechanizm" ustalania wskaźnika wzrostu przecietnego wynagrodzenia będzie obowiązywał od 31.12.2014r.

Strony ustalają, iż uspójnienie wynagrodzeń dla Pracowników Oddziału Kopalnia Węgla nastepuje w perspektywnie lokalnej w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych Pracownikom Oddziału Elektrownia Turów i polega na zrównaniu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia Pracowników Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów i Bełchatów, zgodnie z postanowieniami:

w 2013 wzrośnie dodatkowo o 1/6 różnicy między prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Elektrownia Turów za 2013r a prognozowanym przecietnym miesiecznym wynagrodzeniem Pracownikom Oddziału Kopalni Węgla Brunatbego Turów za 2013 z uwzględnieniem aktualizacji tej różnicy poprzez porównaniepowyższych wynagrodzeń według stanu na dzień 31.12.2013r.

w 2014 wzrośnie dodatkowo o 1/5 różnicy między prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Elektrownia Turów za 2014r a prognozowanym przecietnym miesiecznym wynagrodzeniem Pracownikom Oddziału Kopalni Węgla Brunatbego Turów za 2014 z uwzględnieniem aktualizacji tej różnicy poprzez porównaniepowyższych wynagrodzeń według stanu na dzień 31.12.2014r.

w 2015 wzrośnie dodatkowo o 1/4 różnicy między prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Elektrownia Turów za 2015r a prognozowanym przecietnym miesiecznym wynagrodzeniem Pracownikom Oddziału Kopalni Węgla Brunatbego Turów za 2015 z uwzględnieniem aktualizacji tej różnicy poprzez porównaniepowyższych wynagrodzeń według stanu na dzień 31.12.2015r.

w 2016 wzrośnie dodatkowo o 1/3 różnicy między prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Elektrownia Turów za 2016r a prognozowanym przecietnym miesiecznym wynagrodzeniem Pracownikom Oddziału Kopalni Węgla Brunatbego Turów za 2016 z uwzględnieniem aktualizacji tej różnicy poprzez porównaniepowyższych wynagrodzeń według stanu na dzień 31.12.2016r.

w 2017 wzrośnie dodatkowo o 1/2 różnicy między prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Elektrownia Turów za 2017r a prognozowanym przecietnym miesiecznym wynagrodzeniem Pracownikom Oddziału Kopalni Węgla Brunatbego Turów za 2017 z uwzględnieniem aktualizacji tej różnicy poprzez porównaniepowyższych wynagrodzeń według stanu na dzień 31.12.2017r.

w 2018 wzrośnie o  różnice między  przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów za 2018r a  przecietnym miesiecznym wynagrodzeniem Pracowników Oddziału Kopalni Węgla Brunatbego Turów za 2018 z uwzględnieniem aktualizacji tej różnicy poprzez porównanie powyższych wynagrodzeń według stanu na dzień 31.12.2018r.

Zrównanie wynagrodzeń, w sposób opisany wyżej nastąpi na dzień 31.12.2018r.

Strony niniejszego Porozumienia zgodnie oświadczają, iż niezależnie od obowiązujacych postanowień Umów Społecznych, Umów Gwarancyjnych i umów Transferowych zobowiązują się, iż w przypadku powziecia przez Pracodawców zamiaru reorganizacji w ramach Spółki i niezależnie od trybu w jakim następował będzie proces rekrutacji do Centrali Spółki, pomiędzy Pracodawcami a Związkami Zawodowymi przeprowadzony zostanie proces konsultacji obejmujący wszystkie istotne obszary stosunku pracy zatrudnionych pracowników. W sytuacji, w której Strony niniejszego Porozumienia stwierdzą pogorszenie sutuacji Pracownika w swerze płacowej lub pozapłacowej, lub w której którykolwiek z Pracodawców przewiduje pogorszenie warunków pracy i płacy Pracownika objetego procesem restrukturyzacji, wówczas właściwy Pracodawca i Spółka są zobowiązani do uzgodniania transferu ze Związkami Zawodowymi. W przypadku złożenia Zwiazkom Zawodowym oświadczenia (zawierającego zobowiązanie) przez Pracodawcę o utrzymaniu dotychczasowych warunków płacowych i opzapłacowych, bądź ich poprawieniu, należy przeprowadzić konsultacje ze Związkami Zawodowymi. Pracodawcy i Spółka zobowiązują się, aby ewentualny transfer pracownika następował na zasadzie pełnej dobrowolności.

Komisja Miedzyzakładowa

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć