Aktualności

PGE szacuje EBITDA w 2014 na 8,1 mld zł, a zysk netto na ok. 3,6 mld zł

Według wstępnych szacunków skonsolidowana EBITDA PGE w 2014 r. wyniosła 8,1 mld zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej około 3,6 mld zł - podała spółka w komunikacie.

            Szacunki PGE uwzględniają istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2014 r.

Pozytywnie na EBITDA w 2014 r. wpłynęły: przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości około 1.539 mln zł, rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT w wysokości ok. 246 mln zł oraz rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 za 2013 r. w wysokości ok. 751 mln zł.

Utworzenie rezerw na koszty związane z realizacją Programów Dobrowolnych Odejść w wysokości około 404 mln zł zmniejszyło raportowany zysk EBITDA.

Odpis aktualizujący uwzględniający szacowaną utratę wartości instrumentów finansowych w wysokości około 386 mln zł, odpowiednio zmniejszył raportowany zysk netto.
PGE podała, że istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalni odkrywkowych, polegająca na aktywowaniu kosztów przyszłej rekultywacji wyrobiska powstałego na skutek wydobycia nadkładu.

PGE planuje publikację skonsolidowanego raportu za 2014 r. 17 lutego.

Po trzech kwartałach 2014 r. PGE miała 2,88 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 4,06 mld zł EBIT, 6,3 mld zł EBITDA i 20,86 mld zł przychodów.

W 2013 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej PGE wyniósł 4,12 mld zł, zysk operacyjny 5,06 mld zł, EBITDA 8,03 mld zł, a przychody 30,14 mld zł         
cire.pl
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć