Aktualności

Specjaliści w KWB Turów

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 25, 26, 27 listopada br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu,specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać pod nr telefonu 5 - 988.

1.) Badanie układu moczowo-płciowego: 
- USG nerek i gruczołu krokowego, 
- TPSA (antygen nowotworowy gruczołu krokowego), 
- analiza wyników badań. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 180 zł brutto. 
- do badania USG pacjent powinien przystępować z wypełnionym pęcherzem; 
- badania TPSA będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w 
Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A w terminie od 16 listopada do 20 listopada 2015r. w 
godz. 7.15 – 9.00 (bez rejestracji);
 
2.) Badanie angiologiczne kończyn dolnych: 
- USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych, 
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego, 
- badanie w kierunku cukrzycy. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 150 zł brutto. 
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy 
zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG; 
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.
 
3.) Badanie angiologiczne tętnic szyjnych i kręgowych: 
- USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych, 
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego, 
- badanie w kierunku cukrzycy. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 150 zł brutto. 
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy 
zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG; 
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.
 
4.) Badanie tarczycy: 
- USG tarczycy, 
- stężenie w surowicy TSH, FT3, FT4, przeciwciał anty-TPO, 
- analiza wyników badań. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 248 zł brutto. 
-badania w zakresie stężenia w surowicy TSH, FT3, FT 4 oraz przeciwciał anty- TPO będą 
wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z 0.0. w Zalaniu przy ul. Mickiewicza 
11 A w terminie od 16 listopada do 20 listopada 2015r. w godz. 7.15 – 9.00 (bez rejestracji). 

 
 
Warunki realizacji badań: 
1.) Badania przeprowadzane będą w dniach 25, 26, 27 listopada 2015r. w Przychodni MegaMed Sp. z 0.0. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A. 
2.) Ilość miejsc na badania ograniczona. W pierwszej kolejności rejestrowani będą pracownicy. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zarejestrowania emeryta i rencisty. 
3.) Każda osoba może skorzystać z jednego wybranego pakietu badań przedstawionych powyżej. 
4.) Koszt badań w całości pokrywa pracodawca.  Pracownikowi zostanie potrącony podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie społeczne od kosztu wykonanych badań i konsultacji. 
5.) Rejestrację pracowników prowadzi Dział DLK w dniach 19.10.2015r. -10.11.2015r. w 
godzinach 6.00 – 14.00 pod nr tel. 5 988. 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć