2019

 

 

 

 

2018

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie płacowe.

W dniu 17-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników BESTGUM POLSKA sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce.

Pracodawca zobowiązał się do:

Przeszeregowania od 01.07.2018r. wszystkich pracowników zatrudnionych w BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na stawce zasadnicznej o kwotę od 120 zł do 200 zł, na zasadach uzgodnionych ze Stroną Społeczną.

Poziom indywidualnych powyżek będzie związany z jakością pracy, odpowiedzialnością, dyspozycją i zaangażowaniem danego pracownika.

O wysokości przeszeregowania będzie wnioskował bezpośredni przełożony.

Regulacjami płacowymi nie będą objęci :

a) pracownicy, których stałe składniki wynagrodzenia miesięcznego przekraczają dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2017 rok, obowiązującego w Spółce,

b) pracownicy zatrudnieni w Spólce na dzień 01.07.2018r. na okres próbny,

c) pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu,

d) pracownicy będący w okresie wypowiedzenia o pracę lub przebywają w dniu  01.07.2018 r. na urlopie bezpłatnym.

 

 

2017

Po szeregu trudnych spotkań Związków Zawodowych z Zarządem Spółki BESTGUM w sprawie zawarcia Porozumienia płacowego na 2017r. - doszło do uzgodnień, które pozwolą wprowadzić przeszeregowania stawek płac zasadniczych Pracowników Spółki wg określonych zasad.

Są to wartości, którym podoła Spółka i które pozwolą utrzymać jej płynność finansową. Ważny jest postęp niż tkwienie w postulatach, które mogą skierować władze Spółki w kierunek ograniczający np: poziom zatrudnienia.

Zarząd Spółki podpisał Porozumienie płacowe z organizacjami związkowymi, tj.; MK NSZZ Solidarność KWB Bełchatów, ZZPRC KWB Bełchatów, ZZGWB KWB Bełchatów, NSZZ Solidarność 80 KWB Turów i NZZG KWB Turów. Dwie organizacje: MK WZZ Sierpień 80 KWB Bełchatów i MZZ Odkrywka KWB Bełchatów - nie zaakceptowały treści Porozumienia, podpisując protokół rozbieżności.

POMIMO TEGO, IŻ DWIE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE NIE ZAAKCEPTOWAŁY TREŚCI POROZUMIENIA - ZARZĄD SPÓŁKI WPROWADZA W ŻYCIE POROZUMIENIE, NA ZASADACH UZGODNIONYCH Z POZOSTAŁYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI.

Przeszeregowania Pracowników Spółki nastapią z dniem 01.09.2017r. - na stawce zasadniczej średnio dla wszystkich Pracowników o kwotę 160,00 złotych,

Wyrównanie przeszeregowania za wrzesień 2017r., nastąpi przy wynagrodzeniu za miesiąc październik wypłacone do 10 listopada 2017r.,

W miesiącu grudniu br. - w zależności od sytuacji finansowej Spółki - wypłacone zostanie jednorazowe świadczenie pieniężne, którego wysokość i zasady zostaną uzgodnione ze Stroną Społeczną (organizacjami, które podpisały Porozumienie).

Szczegóły zawartego Porozumienia otrzymacie Państwo w siedzibach organizacji związkowych.

 

 Firma BESTGUM POLSKA Sp. z o.o powstała 1 sierpnia 2009 roku. 100% udziałów posiada PGE Polska Grupa Energetczna Spółka Akcyjna. Siedziba i miejsce działalności Spółki zlokalizowane są na terenie Centrum Technicznego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Specjalistyczny sprzęt oraz nowoczesne technologie pozwalają zaspokoić nawet najbardziej specyficzne potrzeby klientów, a jedyna w kraju wiertarka wielowrzecionowa do obróbki walców papierniczych oraz tokarko-szlifierka do obróbki bębnów o dużych średnicach pozwala na kompleksowe wykonanie usług dla klienta.

Zakres działalności Spółki obejmuje:

* naprawę oraz wymianę taśm na maszynach podstawowych i przenośnikach taśmowych,
* demontaż i montaż taśm na przenośnikach taśmowych,
* regenerację taśm gumowych z linkami stalowymi do max szerokości 2600 mm
* produkcję gumowych uszczelnień, skrobaczy i innych elementów KTZ.
* wytwarzanie mieszanek gumowych w szerokim asortymencie i o różnym przeznaczeniu,
* wykonywanie okładzin z gumy zwykłej, trudnopalnej i trudnozapalnej na bębnach przenośnikowych o średnicy do 2500 mm i dł. do 9000 mm z naciętym bieżnikiem lub gładkich.
* wykonywanie okładzin różnego rodzaju walców dla przemysłu papierniczego, poligraficznego, tworzyw sztucznych drzewnego, tekstylnego, włókienniczego i pokrewnych (średnica do 2500mm, dł. do 9000 mm, masa do 30 Mg).
* obróbkę okładzin: toczenie, szlifowanie na kształt cylindryczny lub baryłkowaty wg programu bombiastości, frezowanie rowków typu Venta-Nip i innych, wiercenie wg wymagań klienta.

 

Kontakt:


Bestgum Polska Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec ul.Św.Barbary 3


NIP: 769-217-75-10
REGON: 100698606
Kapitał zakładowy 16.784.000,00 PLN
Konto: Nordea o/Bełchatów 1440 1257 0000 0000 1035 39

Sekretariat zarządu:
Tel. (44) 737 18 50 | tel./fax (44) 737 18 52
E-mail: sekretariat@bestgum.pl

Dział marketingu i sprzedaży:
tel.: (44) 737 18 55

Dział zaopatrzenia:
Tel.: (44) 737 18 54

Wulkanizacja wewnętrzna:
Tel.: (44) 737 18 56

Wulkanizacja zewnętrzna:
Tel.: (44) 737 18 57

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć