Aktualności

Odrzucone pomysły skoszarowania
Otrzymaliśmy od poszczególnych pracodawców - Kopalni Turów, Spółek (Betrans, Bestgum) propozycje dwóch porozumień związanych  z tzw. "skoszarowaniem".
 
Zdaniem PGE GiEK S.A. i wymienionych pracodawców - z uwagi na szczególne okoliczności faktyczne i prawne, należy: czasowo, fizycznie i dobrowolnie poddać odosobnieniu od reszty Pracowników i społeczeństwa określoną grupę Pracowników niezbędnych w celu zapewnienia ciągłości procesu urabiania węgla i jego dostarczania do Elektrowni, na okres wskazany przez Pracodawcę.
 
Działając w pełni odpowiedzialnie za bezpieczeństwo, zagwarantowanie praw obywatelskich i pracowniczych zawartych w prawie - Konstytucji RP, Ustawie Kodeks pracy, Układom Zbiorowym Pracy, Porozumień zbiorowych  - w imię dobra Pracowników Oddziału i Spółek, w imię dobra naszych Zakładów pracy, przekazaliśmy Pracodawcom STANOWISKO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH .
CO OZNACZA DLA PRACOWNIKA i PRACODAWCY przedstawiony PROJEKT SKOSZAROWANIA
CO OZNACZA DLA PRACOWNIKA PROJEKT SKOSZAROWANIA
  • Pracownik wyraża zgodę na skoszarowanie,
  • Pracownik potwierdza, że w czasie skoszarowania każdorazowo po zakończeniu pracy na danej zmianie  pozostawał będzie do czasu rozpoczęcia kolejnej zmiany w miejscu wskazanym przez Pracodawcę tj teren zakładu pracy,
  • Pracownik nie będzie korzystał z przysługującego mu uprawnienia jakim jest urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, urlop bezpłatny, dodatkowe dni wolne za pracę w ruchu ciągłym,
  • W wyjątkowych sytuacjach Pracodawca może wyrazić zgodę na urlop/dodatkowy dzień za pracę w ruchu ciągłym, a zwłaszcza w sytuacji, gdy będzie możliwe zastępstwo innego pracownika na to samo stanowisko,
  • Czas skoszarowania może zostać za zgodą Pracownika wydłużony w zależności od potrzeb Pracodawcy, będących konsekwencją wydłużenia czasu trwania stanu epidemii w Polsce,
  • Pracownik w trakcie skoszarowania zachowuje uprawnienie do korzystania z Internetu ze swoich prywatnych urządzeń, w celu umożliwienia komunikowania się z rodziną i wykonywania niezbędnych prywatnych operacji internetowych
  • Pracownik, w okresie skoszarowania zobowiązuje się:a.nie opuszczać miejsca pobytu wskazanego przez Pracodawcę,b.nie spotykać się z osobami innymi, niż współpracownicy pozostający w tym samym miejscu pobytu wskazanym przez Pracodawcę,c.przestrzegać zasad ochrony przed koronawirusem publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,d.stosować się do wytycznych Pracodawcy dotyczących w/w zasad,e.zachować zasady higieny,zgłaszać Pracodawcy wszelkie przypadki obserwowanych u siebie oznak pogorszenia stanu zdrowia,g.zgłaszać Pracodawcy wszelkie przypadki konieczności opuszczenia miejsca pobytu wskazanego przez Pracodawcę. Pracownik jest uprawniony do opuszczenia miejsca pobytu, po uzgodnieniu tego faktu z Pracodawcą prowadzić higieniczny tryb życia
Naruszenie przez Pracownika wyżej wymienionych, w szczególności każdorazowe opuszczenie przez Pracownika miejsca skoszarowania lub inne złamanie przez niego zasad odizolowania, narażenie siebie lub innych skoszarowanych pracowników na zarażenie koronawirusem BĘDZIE traktowane, jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może skutkować odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA W CZASIE SKOSZAROWANIA
Pracodawca zobowiązuje się na swój koszt:
  • pełnego wyżywienia i zakwaterowania (w tym: miejsca przeznaczonego do spożywania posiłków; codziennych śniadań, obiadów, kolacji; napojów w ilości co najmniej 3 litrów dziennie, takich jak woda mineralna i ciepłe napoje; dostępu do czajnika, herbaty i kawy),
  • środków higieny osobistej (takich jak mydło, szampon, pasta do zębów, ręczniki i pościel),
  • dowozu z i do miejsca świadczenia pracy
Strona Społeczna ma swoje uwagi co do niezgodności zawartych w porozumieniach, w najbliższym czasie przedstawi je pani Prezes PGE GiEK S.A.
 
Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich działaniach związanych z próbą wprowadzenia skoszarowania Pracowników Oddziałów i Spółek.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć