Aktualności

Zmiany do prawa geologiczno - górniczego które maja poprawić podejście ZUS do emerytur górniczych

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek, 11 lipca, podpisał ustawę o zmianie Prawa geologicznego i górniczego - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z nią zlikwidowany zostanie Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz stanowisko jego dyrektora. Jego kompetencje przejmie prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Zmiany objęły także ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodano przepisy zawierające definicje określeń: „odkrywka”, „kopalnia” oraz „przodek”.

„Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, ograniczyła ilość obiektów, urządzeń i instalacji objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Biorąc to pod uwagę, zaproponowano zniesienie stanowiska dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację obsługującego go urzędu” - wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto, na podstawie art. 167 ust. 5a i 5b Prawa geologicznego i górniczego, w sprawach organizacyjno-finansowych, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, Wyższy Urząd Górniczy wraz z okręgowymi urzędami górniczymi będzie stanowił jednostkę organizacyjną o nazwie „Wyższy Urząd Górniczy”, w której zadania przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu ma wykonywać dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

Jak wyjaśniono, decyzje i postanowienia wydane przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego pozostaną w mocy, a sprawy wszczęte przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą się toczyć przed prezesem WUG.

Pracownicy, którzy do dnia wejścia w życie ustawy wykonywali obowiązki służbowe w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, oraz pracownicy, którzy wykonują obowiązki służbowe w okręgowych urzędach górniczych, staną się pracownikami Wyższego Urzędu Górniczego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, polegająca na dodaniu w niej definicji określeń: „odkrywka”, „kopalnia” oraz „przodek”, ma zapobiec wątpliwościom interpretacyjnym dotyczącym sposobu obliczania okresów pracy w kopalniach siarki lub węgla brunatnego przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej.

 

nettg.pl

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć