Aktualności

Informacja prasowa Wspólna Reprezentacja: PGE SA może zapłacić ponad 493 mln zł odszkodowania!

12 listopada 2014r. do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy trafił pozew przeciwko PGE SA na kwotę ponad 493 mln złotych. W imieniu przeszło 12 200 osób złożyła go Wspólna Reprezentacja, jedyna w Polsce inicjatywa zrzeszająca osoby pokrzywdzone w procesie konsolidacji spółek energetycznych. Łączna kwota roszczeń wszystkich spraw prowadzonych przez Wspólną Reprezentację przeciwko Skarbowi Państwa i PGE SA wynosi ponad 1 miliard złotych. 

W imieniu 12 239 byłych akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka SA poszkodowanych w procesie konsolidacji Grupy PGE SA pozew do sądu złożyła Wspólna Reprezentacja.Wobec braku ze strony PGE SA odpowiedzi na dostarczane przez nas w przeciągu ostatnich 17 miesięcy dokumenty wzywające do zapłaty odszkodowania, podjęliśmy decyzję o skierowaniu sprawy do sądu.Wspólna Reprezentacja działała w imieniu pond 12 tysięcy byłych akcjonariuszy PGE GiE SA, których akcje bez ich udziału zostały zamienione ze stratą na walory PGE SA – powiedział Marcin Juzoń, pomysłodawca inicjatywy. Spór z PGE SA dotyczy procesu przejęcia spółki PGE GiE SA, podczas którego w naszej opinii zaniżono wartość akcji należących do ponad 20 tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych. W tej sprawie reprezentujemy ponad połowę wszystkich poszkodowanych – dodaje.

 

Roszczenia wynikają z zaniżonego parytetu (współczynnika) zamiany akcji, które były w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, w większości pracowników Spółki, podczaspołączenia w 2010 r. PGE SA ze spółkami zależnymi PGE GiE SA oraz z PGE Energia SA. Odszkodowanie stanowi wyrównanie strat powstałych w wyniku przejęcia PGE GiE SA przez PGE SA. Całkowita kwota dochodzonych przez Wspólną Reprezentację roszczeń wynosi 493.498.227.

 

W sytuacji akcjonariuszy poszkodowanych w trakcie łączenia, nie można zastosować przepisów ustawy o pozwach zbiorowych. Wobec tego wszyscy poszkodowani reprezentowani są przez nas na podstawie umowy cesji powierniczej roszczenia odszkodowawczego. Oznacza to, że stajemy się "powiernikiem" osoby poszkodowanej. W przypadku uzyskania odszkodowania Wspólna Reprezentacja jako powiernik przeleje je następnie osobom poszkodowanym potrącając swoje wynagrodzenie. Taka formuła pozwala na przeprowadzenie jednego procesu w imieniu 12 tysięcy osób dodaje Marcin Juzoń.

 

Według przedstawicieli Wspólnej Reprezentacji podczas połączenia zastosowano krzywdzący dla akcjonariuszy mniejszościowych parytet wymiany akcji. Głównym zarzutem, w opinii jej przedstawicieli jest zaniżenie wartości PGE GiE SA, które spowodowało uszczuplenie majątku ponad 20 tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych o kwotę ok. 700 mln zł. Ponadto Wspólna Reprezentacja zwraca uwagę na bardzo kontrowersyjne działanie władz PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, które utajniły wycenę wykonaną na ich zlecenie przez firmę PwC Polska Sp z o.o., dokonanej na potrzeby połączenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, który badał zgodność z prawem procesu połączenia, PGE SA miała obowiązek publikacji wycen. Marcin Juzoń wraca uwagę, że jest bardzo zastanawiające co takiego znajduje się w wycenach, skoro wbrew przepisom prawa PGE SA zdecydowało się je utajnić. Trudno uznać za wiarygodne tłumaczenie spółki, że wyceny zawierają „tajemnice przedsiębiorstwa” skoro PGE SA jest spółką publiczną. Wspólna Reprezentacja stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa taka sytuacja nie mogła mieć miejsca.

 

Wspólna Reprezentacja dotarła do jednej z wycen wykonanych przez PwC dla PGE SA dla Elektrowni Bełchatów. Zgodnie z jej treścią posiadacze akcji spółki PGE Elektrownia Bełchatów SA zostali różnie potraktowani. Jedna akcja Elektrowni Bełchatów posiadana przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA została wyceniona na kwotę 36,90zł za szt., podczas gdy ta sama akcje, w tej samej wycenie PwC , ale której właścicielem był akcjonariusz mniejszościowy, została wyceniona na kwotę niższą tj. 30,75zł. Analiza sprawozdań finansowych spółki wykonana przez Wspólną Reprezentację razem z prof. dr hab. Dariuszem Zarzeckim wskazuje, że wartość jednej akcji jest istotnie większa od wyceny wykonanej przez PwC.

 

Przykład Elektrowni Bełchatów jest tylko jednym z wielu nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas procesu konsolidacji. Nasza inicjatywa nie jest przeciwko procesom, które miały na celu wzmocnienie i uporządkowanie sektora energetycznego w Polsce. Musi się to jednak odbywać z poszanowaniem prawa i akcjonariuszy mniejszościowych, którzy w większości byli, bądź są pracownikami elektrowni - podsumowuje Marcin Juzoń.

 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Wspólna Reprezentacja wygrała wiele spraw dla akcjonariuszy. Do nich bez wątpienia należy wygrana 200mln zł dywidendy ze spółek z Grupy PGE odzyskanych dla akcjonariuszy przed Sądem Najwyższym, 8,5mln zł odsetek od zbyt późno wypłaconej dywidendy (w I instancji), czy wyznaczenie godziwych cen akcji w przymusowym odkupie w sprawach z PGE Obrót SA oraz PGE GiEK SA.

Aktualnie Wspólna Reprezentacja prowadzi jednocześnie kilka spraw. 5.02.1013, 17.04.2013, 6.02.2014 zostały złożone w sądzie pozwy przeciwko Skarbowi Państwa w imieniu ponad 18 800 osób na łączną kwotę ponad 440 mln. W najbliższym czasie Trybunał Konstytucyjny oceni zasadność zarzutów podnoszonych przeciwko Skarbowi Państwa.***

 

Tło procesu połączenia

Proces połączenia spółek rozpoczął się 26 stycznia 2010r. przyjęciem i podpisaniem planu połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA i spółki PGE Górnictwo i Energetyka SA oraz spółki PGE Energia SA.

 

3 sierpnia 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna SA podjęło uchwałę zawierającą plan połączenia.

 

31 sierpnia 2010 proces konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE zakończył się. Przestało istnieć PGE Górnictwo i Energetyka SA i PGE Energia SA. W tym dniu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia PGE ze spółkami zależnymi PGE Górnictwo i Energetyka SA oraz z PGE Energia SA.

 

W ramach modelu Grupy zostało utworzonych 5 spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna SA: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGE Energia Odnawialna SA, PGE Energia Jądrowa, PGE Dystrybucja SA oraz PGE Obrót SA.

 

***

W ramach prowadzonego od 2011 r. projektu Wspólna Reprezentacja powstały punkty obsługi klienta w Katowicach, Warszawie, Bełchatowie i Bogatyni oraz została uruchomiona bezpłatna infolinia 800 007 127. Wspólna Reprezentacja organizuje również w całej Polsce tymczasowe jednodniowe punkty obsługi. Ponadto jest wydawcą bezpłatnej gazety Szansa nakładzie ok. 60 tys. egzemplarzy. Szansa kolportowana jest głównie wśród akcjonariuszy spółek sektora elektroenergetycznego.Dodatkowych informacji udzielają:

Artur Wnuk

Telefon: 668 158 400

Email: a.wnuk@wspolnareprezentacja.pl

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć