Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertami zabaw dla pracowkinów oraz dla bylych pracownikow KWB Turów.

Rowniez w wersji do sciagniecia.

Informujemy że NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uruchomiło dla pracowników Kopalni Turów specjalną ofertę, która umożliwia zakładanie na preferencyjnych warunkach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oferowane produkty IKE Korpo oraz IKZE Korpo charakteryzują się korzystnymi warunkami obsługi, w tym obniżonymi opłatami za zarządzanie. Szczegóły znajdują się w załączonych ulotkach.

Rejestracja IKE Korpo i IKZE Korpo odbywa się elektronicznie na stronie internetowej NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.nntfi.pl) po uprzednim odbiorze kodu aktywacyjnego.

 

 

W załączeniu znajdują się ogłoszenia o naborze wewnętrznym w Oddziale Elektrownia Turów.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem zimowisk oraz druki o dochodach oraz wniosek w zakładce dział kadr i spraw socjalnych https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Zapraszamy przewodniczących kół oddziałowych do odbierania kalendarzy wraz z długopisem.

Ortopedzi –  19.12.2016r.(poniedziałek) rejestracja od 06.12.16 do 16.12.16r.


Lekarze ortopedzi będą przyjmowali w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA!W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

 

PGE GiEK potwierdziła, iż jest zainteresowana realizacją inwestycji na złożu Gubin 2 i liczy, że uzyska koncesję na wydobycie w III kw. 2017 roku - podało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Spółka PGE GiEK SA. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE SA, potwierdziła, iż jest zainteresowana realizacją inwestycji na złożu Gubin 2. W zakresie planów budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody, prace związane z zagospodarowaniem złoża Gubin 2 skupiają się obecnie na pozyskaniu koncesji na wydobywanie węgla brunatnego. Jest to warunek konieczny dla rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową kopalni. Spółka zakłada uzyskanie koncesji w III kwartale 2017 roku, aczkolwiek jest to proces długotrwały i zależny od postępowań środowiskowych"

Jak podaje resort energii analiza przeprowadzona przez inwestora wykazała, iż najbardziej optymalne będzie wybudowanie elektrowni o mocy ok. 3 000 MW.

"Jako spółka giełdowa, decyzję inwestycyjną w zakresie budowy nowego kompleksu energetycznego PGE Polska Grupa Energetyczna SA podejmie w oparciu o rachunek ekonomiczny i możliwość pozyskania kapitału, które obecnie determinowane są głównie przez uwarunkowania regulacyjne. W związku z powyższym, nie można jednoznacznie określić terminu rozpoczęcia inwestycji. Dla GK PGE SA priorytetem w chwili obecnej jest uzyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Gubin 2"

 

zródło : http://nettg.pl

2 grudnia 2016r. w PGE GiEK S.A. oddział KWB Turów, zakończono spór zbiorowy, trwający prawie dwa lata.

Porozumienie określa ilość niezbędnych etatów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału spółki, gwarancje ciągłości funkcjonowania wszystkich dotychczasowych umów i porozumień oraz nie wydzielania żadnej komórki ze schematu organizacyjnego do centrów usług wspólnych.

Porozumienia o podobnej treści zastały podpisane również w innych oddziałach spółki, będących w sporach zbiorowych.

Ginekolog – 16.12.2016r.(piątek) rejestracja od 01.12.16 do 15.12.16r.  

 


Serdecznie Zapraszamy wszystkich pracowników Oddziału KWB Turów do uczestnictwa w akcji promującej zdrowy tryb życia i profilaktykę przeciwnowotworową pod hasłem "MIASTECZKO ZDROWIA", zorganizowanej przez Pracodawcę z udziałem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2016 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 w Sali Zbornej.

Właśnie trwa górniczy protest przed kancelarią premiera w Warszawie. Na miejsce przyjechali górnicy z Konina i Adamowa, którzy domagają się uruchomienia nowej odkrywki węgla brunatnego. Jeśli uda się nawiązać dialog uda się również utrzymać wiele miejsc pracy zapewnianych obecnie przez spółkę ZE PAK.

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie oddziałowych SIP po raz kolejny wybrało na czteroletnią kadencję kolegę Waldemara Bohonosa do piastowania funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (ZSIP) PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. Kol. Waldemar Bohonos jest pracownikiem KWB Turów od 16.11.1984 r. Od 1992 roku pełni z wyboru pracowników funkcje Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Zastępcami ZSiP zostali wybrani kol. Maria Węsławowicz oraz kol. Robert Kłopotek.


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 gratuluje wygranej i życzy owocnej pracy oraz wzorowej wspłópracy z organizacjami związkowymi.

Trzeci kwartał z rzędu Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poprawia wyniki. W okresie od lipca do września spółka zarobiła 77,8 mln złotych, wobec 6,08 mln złotych zysku w analogiczne okresie roku poprzedniego. Głównym właścicielem grupy jest jeden z najbogatszych Polaków - Zygmunt Solorz-Żak.

Pomimo wcześniejszych ustaleń, które określały czwartek 10 listopada jako ostateczny termin uzgodnienia liczby etatów w Kopalni Bełchatów - mimo kilku tur rozmów - do porozumienia nie doszło.
Zespoły negocjacyjne sporu zbiorowego - Strony Pracodawcy (wspomagane przez odpowiednie służby Zarządu PGE GiEK S.A.) oraz Strony Związkowej (MK NSZZ Solidarność, ZZGWB, ZZPRC, ZZ Kadra, ZZ Konto), wspólnie zgadzają w zakresie wielu obszarów obecnej i przyszłej działalności Kopalni mających bezpośredni wpływ na poziom zatrudnienia. Jednak w sprawie określenia poziomu zatrudnienia wciąż istnieją różnice zdań. Zostały spisane odrębne stanowiska stron, które będą stanowić protokół rozbieżności - zgodnie z procedurą ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
Zespół negocjacyjny Strony Związkowej KWB Bełchatów jest w stałym kontakcie z innymi oddziałami, gdzie też nie została uzgodniona etatyzacja, jak m.in. Elektrownia Bełchatów czy Zespół Elektrowni Dolna Odra. W obliczu odpowiedzialności za Pracowników i nasze Zakłady pracy, czynimy wspólnie działania, aby na szczeblu PGE czy PGE GiEK problem uzgodnień poziomu etatyzacji rozwiązać. Mamy wsparcie z wszystkich pozostałych Oddziałów PGE GIEK S.A., o czym doskonale wiedzą władze Spółki, których rzeczywista wiedza i wyobraźnia w zakresie bezpiecznych miejsc i stanowisk pracy, nie jest zbyt jednak duża.
 
Przed nami uzgodnienia dotyczące poziomu etatyzacji w Spółkach PGE, m.in.: Betrans, Bestgum, Ramb. Jeśli w podstawowych ogniwach Grupy Kapitałowej PGE jakimi są Kopalnia i Elektrownia Bełchatów, już napotykamy się na problemy z określeniem zatrudnienia, to sytuacja ta w wymienionych Spółkach - jak już wiemy z zapowiedzi rządzących GK PGE - będzie jeszcze trudniejsza. Mamy nadzieję, że świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Naszego Kraju oraz bezpieczeństwo zatrudnionych Pracowników, będzie rozumiana przez władze Spółki PGE w taki sam sposób.
 
http://zzprckwb.org.pl

PGE prognozuje, że w tym roku zaoszczędzi ok. 200 mln zł. "Rzeczpospolita" przypomina, że do 2020 r. Grupa zamierza zmniejszyć wydatki o 3,5 mld zł i zastanawia się jakie działanie pozwolą jej ten cel osiągnąć.

NSZZ Solidarność'80 dołącza do akcji i prosi osoby chętne wsparcia dzieci z rodzin zastępczych o zbiórkę słodyczy i przyniesienie do Pani Barbary Lewandowskiej (DOA), tel. 6018. lub do siedziby naszego związku do 18 listopada. 
Serdecznie dziękujemy za każdego cukierka 

 

Informujemy, że od 2 listopada 2016 roku została udostępniona nowa promocyjna oferta na usługi telefonii komórkowej dla pracowników Grupy Kapitałowej PGE przygotowana przez firmę Polkomtel.

Ginekolog - 18.11.2016r.(piątek) rejestracja od 02.11.16 do 17.11.16r.

Ortopedzi - 21.11.2016r.(poniedziałek) rejestracja od 02.11.16 do 18.11.16r. 

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Lekarze ortopedzi będą przyjmowali w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zapalmy znicz ukłońmy się, z modlitwą na ustach, zadumą na twarzy. Ku pamięci wszystkich którzy odeszli na zawsze.

 

Rumunia zlikwidowała na raz ponad setkę podatków i opłat. Teraz zanotowała jeden z największych wzrostów gospodarczych w całej Europie

Dnia 28 października 2016 roku na Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów, delegaci dokonali wyboru władz związku NSZZ Solidarność'80 na kadencje 2016 -2020.

 

Na Przewodniczącego związku został wybrany Jan Krasiński.

 

Do Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani : Kubiś Piotr, Bremensztul Iwona, Mucha Edyta, Lezianka Mirosław, Markowski Sebastian, Krasiński Jan Paweł, Bremensztul Antoni, Dworzyński Marek, Łukaszczyk Michał, Kossakowski Jacek, Jaguś Ewa, Warisela Grzegorz, Szatkowski Zbigniew, Puchalski Zbigniew, Baranowski Janusz, Kubiś Waldemar.

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Bednarz-Starzyńska Iwona, Wójcik Jadwiga, Kamiński Andrzej, Łamasz Ryszard, Rebejko Teresa

 

Na Delegatów do Regionu Dolnośląskiego zostali wybrani : Krasiński Jan Paweł, Lezianka Mirosław, Łamasz Ryszard, Kamiński Andrzej, Markowski Sebastian, Mucha Edyta, Mikołajczak Dariusz, Kulibowski Andrzej, Bremensztul Mirosław, Dworzyński Marek, Warisela Grzegorz, Kossakowski Jacek, Jaguś Ewa, Nester Jarosław, Szczasiuk Bogusław, Puchalski Zbigniew, Gorszanów Dariusz, Podpora Grzegorz, Baranowski Janusz, Płażewski Piotr

 

Dnia 31 października 2016 roku Komisja Międzyzakładowa ukonstytuowała się i podjęła decyzje o przydzieleniu funkcji członkom komisji:

 

Przewodniczący Jan Krasiński

Zastępca przewodniczącego Piotr Kubiś

Zastępca przewodniczącego Mirosław Lezianka

Zastępca przewodniczącego Jan Paweł Krasiński

Sekretarz Grzegorz Warisela

Skarbnik Iwona Bremensztul

Francja i Niemcy uciekają się do energetyki węglowej w czasie gdy są zmuszeni odstawić część reaktorów jądrowych we Francji i gdy w Niemczech warunki atmosferyczne uniemożliwiają wytwarzanie energii z wiatru i słońca. Zwiększenie zapotrzebowanie na energię elektryczną wręcz wymusi w tych krajach zwrot do węgla - czytamy w BiznesAlert.pl.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza osoby uprawnione wraz z członkami rodzin napielgrzymkę do Częstochowy w intencji górników w dniu 20 listopada 2016r. Wyjazd w dniu 19.11.2016r. - godz. 23.00 z Bogatyni (noc z soboty na niedzielę). Zapisy dokonywane będą w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych  z jednoczesną wpłatą z tytułu uczestnictwa do dnia 14.11.2016r.

Odpłatność pracownika, emeryta, rencisty wynosi 10,00 zł
Odpłatność uprawnionego członka rodziny wynosi 20,00 zł
Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania. 
Przy zapisie należy podać następujące dane: oddział, nr stały, datę urodzenia, adres zamieszkania i miejsce wsiadania.
Uwaga:
Pielgrzymka organizowana jest wyłącznie dla osób uprawnionych wraz z członkami rodzin. Członkowie rodzin mogą uczestniczyć w wyjeździe bez uprawnionego pracownika (emeryta, rencisty).
Uczestnicy wsiadający do autokarów powinni okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.
Osoby nieuprawnione nie będą wpuszczane do autokaru.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 5- 789.

 

W załączeniu dodajemy do wykorzystania wzór dyspozycji wypłaty dywidendy  dla akcjonariuszy akcji na okaziciela PGE S.A. za 2015 r., którzy nie posiadają założonego konta inwestycyjnego w Domu Maklerskim mBanku S.A. (poprzednio BRE Bank), ani w innym banku. 

Informujemy, że z dniem 19.10.2016 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi, na wniosek pracodawcy i strony społecznej rozszerzony został zakres dostępnych w Pracowniczym Programie Emerytalnym subfunduszy o NN Subfundusz Gotówkowy. 

 

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 23, 24, 25 listopada br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu,specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy

 

KWB Turów uruchomiła dodatkowy nabór pracowników - operator spycha kategoria 2, informuje PGE GiEK w najnowszym komunikacie.

komunikat prasowy PGE GiEK

Sejm przedmiotową ustawę uchwalił, a Senat nie zaproponował do niej poprawek.

Resort środowiska podkreśla, że porozumienie klimatyczne ONZ, które wynegocjowano w ubiegłym roku w Paryżu, mówi nie tylko o redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również o roli pochłaniania dwutlenku węgla m.in. przez lasy oraz specyfice poszczególnych państw. Umowa wprowadza bowiem nową koncepcję neutralności klimatycznej, polegającą na dążeniu do zbilansowania emisji gazów cieplarnianych z ich pochłanianiem, również przez lasy, w miejsce proponowanej dotychczas przez niektóre strony całkowitej dekarbonizacji gospodarek.

Informujemy zainteresowanych o organizowanym przez Dział Socjalny atrakcyjnym wyjeździe Sylwestrowym do ośrodka Trzy Jeziora we Wieleniu w dniach 30.12.2016 r. - 02.01.2017 r. /3 doby/ w ramach pobytów rekreacyjnych dofinansowywanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy obiadem w dniu wyjazdu. Pełny koszt pobytu (bez dofinansowania) to 675 zł/os. Termin składania wniosków na turnus sylwestrowy do dnia 28.10.2016r. w Dizale Socjalnym.

Szczegółowe informacje i odpłatność w zakładcce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Chcieli zablokować rozbudowę Elektrowni Turów, teraz chcą zamknięcia kopalni. Związkowcy odpowiadają: górnictwo to nie wąchanie kwiatków i słuchanie szumu wiatru.

Od dnia 01.10.2016r. obsługą dyspozytorską przewozów pracowniczych Oddziału KWB Turów realizować będą pracownicy Firmy VEKTOR.

Dyspozytorzy pracować będą we wszystkie dni tygodnia na styku każdej zmiany w wymiarze dwóch godzin. 


Wszystkie sprawy związane z nieprawidłowościami zaistniałymi w trakcie realizacji usługi transportowej prosimy zgłaszać na nr telef. 5-237 lub bezpośrednio w biurze dyspozytorów (pomieszczenie obok sklepu G.S. w budynku poczekalni autobusowej).

W przypadku braku prawidłowej reakcji na zgłaszane problemy, prosimy o zaistniałych sytuacjach informować dyspozytorów Oddziału Transportu (n-1) pod nr telef. 2023 lub 2055 całodobowo.

Rzetelne określenie wielkości strat będzie możliwe dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej. Na tym etapie byłyby to wyłącznie spekulacje - informuje kopalnia. Ważne jest, że osuwisko znacznie wyhamowało.

KWB Turów: Na odkrywce osunęła się ziemia. Sytuacja jest tragiczna. Kopalnia stoi. Jedna ze zwałowarek została częściowo przysypana. Zniszczone są taśmociągi. Ziemia cały czas się osuwa, a pracownicy walczą by ratować pozostały sprzęt.

27 września 2016 r. we wczesnych godzinach porannych w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, na zwałowisku wewnętrznym, doszło do osunięcia się ziemi. O zaistniałej sytuacji poinformowany został Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu.

Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa życia ludzkiego, jednak sytuacja ta spowodowała konieczność wyłączenia układu zdejmowania nadkładu. Z rejonu osuwiska wycofywane są zwałowarki (jedna z nich została przysypana) i pozostałe urządzenia pomocnicze. Trwa zabezpieczanie maszyn, których przemieszenie nie jest możliwe. Ustalane są także skutki zdarzenia. Zdarzenie nie jest źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego.
Dostawy paliwa do Elektrowni Turów odbywają się na bieżąco i nie są zagrożone. Od jutra, tj. od 28 września 2016 r. wstrzymane zostaną do odwołania dostawy i sprzedaż węgla dla pozostałych odbiorców.

Rzecznik MON proponował radnym Platformy przystąpienie do koalicji z PiS - donosi "Newsweek"
Według tygodnika Bartłomiej Misiewicz sugerował, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce w Bełchatowie
 

Zapraszamy do zapoznania się z oferta w  https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html 

Czeski premier Bohuslav Sobotka oświadczył w poniedziałek, że jego kraj nie otrzymał z Polski wszystkich żądanych dokumentów w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów, która miałaby jakoby zagrażać zaopatrzeniu w wodę przygranicznych czeskich miejscowości.

W związku z akcją szczepień przeciw grypie prowadzoną przez MegMed przekazuję dodatkowe ustalenie w zakresie trybu szczepień dla pracowników Kopalni, którzy zdeklarowani są do ponadstandardowej opieki zdrowotnej.

I.        Bezpośrednio przed szczepieniem pracownik, winien zgłosić się do:

1.       W przychodni przy ul  Mickiewicza 11A - pokój nr 17   koordynator p. Pszczolińska Katarzyna,

2.       W przychodni ul. Pocztowa 13  -   rejestracja lub koordynator p. Wisiecka Katarzyna,

celem potwierdzenia przynależności do ponadstandardowej opieki zdrowotnej, wypełnienia dokumentów wymaganych dla prowadzonego szczepienia oraz wydania skierowania do lekarza (badanie przed szczepieniem).

Dopiero po załatwieniu tych formalności należy udać się do gabinetu zabiegowego celem przeprowadzenia szczepienia.

II.         W komórkach organizacyjnych nie sporządza się wykazów pracowników, którzy chcą się szczepić.

III.        Powyższe dotyczy pracowników zdeklarowanych do ponadstandardowej opieki zdrowotnej. Pracownicy, którzy do tej pory nie zdeklarowali się do „ponadstandardu” a chcą się szczepić mogą przystąpić do tej opieki zdrowotnej poprzez złożenie deklaracji  przystąpienia  w terminie do dnia 25.09.2016. Będą mieli wówczas możliwość skorzystania ze szczepienia od dnia 01.10.2016.

 

Od 8 miesięcy pracownicy Elektrowni i Kopalni Turów mają możliwość korzystania z opieki abonamentowej, oferującej szeroki wachlarz świadczeń medycznych w tym:
- świadczenia lekarzy internistów,
- specjalistyczne konsultacje lekarskie realizowane bez skierowania,
- badania diagnostyczne,
- świadczenia stomatologiczne,
- zabiegi rehabilitacyjne,
- szczepienia (w tym przeciwko grypie).

 

Główna Komisja Wyborcza w dniu 9 września 2016 roku zakończyła oddziałowe wybory do władz związku na kadencję 2016 – 2020.
Glosy zostały policzone i zakończono protokołami Głównej Komisji Wyborczej
Osoby zainteresowane wynikami wyborów proszone są o kontakt z siedzibą związku NSZZ Solidarność'80 KWB Turów .

Do dnia 16 września (do piątku) można zgłaszać nieprawidłowości co do przeprowadzonych wyborów, należy to złożyć osobiście na piśmie w siedzibie związku.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Niemcy to światowy lider wydobycia węgla brunatnego. Produkują go więcej niż USA z Chinami razem wzięte, a używają do opalania własnych elektrowni, z których aż cztery wchodzą do w skład listy TOP-5 najbardziej trujących elektrowni w Europie.

Dział Socjalny zaprasza pracowników KWB Turów 

17.09.2016r. Poczdam

zapisy od dnia 30.08.2016r.

24.09.2016r. Jaskinia Bożkowska i Browar Svijany

zapisy od dnia 01.09.2016r.

08.10.2016r. Szwajcaria Saksońska

zapisy od dnia 09.09.2016r.

03.12.2016r. Jarmark adwentowy w Dreźnie

zapisy od dnia 04.11.2016r.

14.01.2017r. Tropikalna Wyspa – w ramach limitu 2017r.

zapisy od dnia 15.12.2016r.

W https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html znajduja sie programy poszczególnych wycieczek.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu ZFŚS osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń mogą być uczestnikami
1-dniowych wyjazdów rekreacyjnych – maksymalnie dwa razy w roku, wyłączając z limitu wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy z okazji obchodów Dnia Górnika oraz wyjazdy z okazji Dnia Dziecka dedykowane dzieciom.

Informujemy, że w dniu  27.09.2016 r. w godzinach 7.00- 12.00. będą pobierane miary na mundury górnicze 
Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym do dnia 20.09.2016r w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru.

Ginekolog – 16.09.2016r.(piątek) rejestracja od 31.08.16 do 15.09.16r.

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatynia przy ul. Pocztowej 13

 

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Komisja rozpoczęła rozdawanie upominków - gadżetów pen-drive zapraszamy do siedziby związku.

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Od lipca będą zmiany w płacach

W dniu dzisiejszym Strony Porozumienia Płacowego w Spółce Betrans - zdecydowały, o realizacji podziału środków na wzrost wynagrodzeń w wersji podpisanej w dniu 28.02.br.

Oznacza to, począwszy od m-ca lipca dokonane zostaną podwyżki stawek osobistego zaszeregowania dla wszystkich pracowników Spółki. Realizacja zmiany wysokości wynagrodzeń nastąpi z wypłatą za miesiąc sierpień. 

Skarbu Państwa wnioskuje o zwołanie walnego PGE, które zdecyduje o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D. Spółka zapłaciłaby z tego tytułu podatek dochodowy - podał koncern w komunikacie.
Zgodnie z propozycją akcjonariusza zawartą w projekcie uchwały, kapitał zakładowy spółki miałby wzrosnąć z blisko 18,7 mld zł do 24,3 mld zł, tj. o 5,6 mld zł, z kapitału zapasowego, a wartość nominalna jednej akcji miałaby wzrosnąć z 10 zł do 13 zł.
NWZ podjęłoby także decyzję o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych PGE.    
cire.pl
     

a piątek - 29 lipca br. - zaplanowano posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego. Posiedzenie odbędzie się w CPS Dialog w Warszawie. Tematyka posiedzenia: 

Przyjęcie Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

  • Informacja o pracach nad projektem "Polityka Energetyczna Polski do roku 2050".
  • Polityka inwestycyjna PGE S.A. w najbliższych latach.
  • Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw pracowniczych.
  • Informacja o sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
  • Omówienie problemów związanych z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowych złóż węgla brunatnego.
  • Sprawa funkcjonowania branżowych instytutów badawczo-naukowych (w tym IGO Poltegor - Instytut z Wrocławia).
  • Analiza i diagnoza stanu polskiego górnictwa węgla brunatnego.
  • Sprawy różne.

 

zzprckwb.org.pl

Prosimy się zapoznać z ofertą w formie pliku DOC.

W dniu 14 lipca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Trwają negocjacje w sprawie sprzedaży należących do Zygmunta Solorza-Żaka akcji ZE PAK do jednej z kontrolowanych przez skarb państwa grup energetycznych - donosi "Rzeczpospolita".

 

Według nieoficjalnych informacji dziennika Solorz-Żak, do którego należy prawie 51,6 proc ZE PAK miał prowadzić rozmowy w sprawie wymiany tych akcji na walory Enei. Według szacunków "Rz" za wyceniane na 318 mln zł akcje ZE PAK Solorz mógłby otrzymać około 7,1 proc. akcji Enei.

Jak pisze dziennik, warunkiem transakcji miało być odejście ze stanowiska prezesa ZE PAK Aleksandra Grada, co miało miejsce 17 czerwca.
Jednocześnie dziennik przyznaje, że przedstawiciele rządu i zainteresowanych spółek nie potwierdzają informacji o możliwej transakcji, ale też wprost temu też nie zaprzeczają.
Rzeczpospolita

 

Akcje PGE mocno spadają, po tym jak akcjonariusze PGE zdecydowali we wtorek, że spółka przeznaczy na dywidendę 467,4 mln zł, co da 0,25 zł dywidendy na akcję. Zarząd rekomendował wypłatę wyższej dywidendy i przeznaczenie na nią 1,72 mld zł, czyli 0,92 zł na akcję.

17 czerwca Aleksander Grad złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ZE PAK. Jako powód swojej decyzji wskazał nowe plany zawodowe.

W związku z zaistniałą sytuacją rada nadzorcza spółki rozpoczęła procedurę wyboru nowego prezesa zarządu. Do czasu zakończenia tej procedury rada powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezesowi Adamowi Kłapszcie, który od dnia 17 czerwca jest pełniącym obowiązki prezesa zarządu.
Adam Kłapszta jest wiceprezesem zarządu ZE PAK od 8 kwietnia br.

 

9 czerwca w Bogatyni odbyło się spotkanie Strony Społecznej trzech Społecznych Rad Konsultacyjnych działających w Linii Biznesowej PGE GiEK S.A. i Spółkach Zależnych ze stroną Pracodawców, przedstawicielami Zarządu PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A.

Plenarne posiedzenie dotyczyło oceny postępu prac związanych z realizacją Porozumienia z dnia 17 października 2015 r. w sprawie zawieszenia sporu zbiorowego wszczętego w dniu 7 stycznia 2015 roku. Przypomnijmy, że w dotychczasowych negocjacjach Strona Społeczna odrzuciła w całości projekt Paktu przedstawiony przez Zarząd PGE GiEK S.A.  jako niespełniający warunków i założeń Porozumienia, następnie przedstawiła swój projekt Paktu – Porozumienia kończącego spory zbiorowe, w którym po dokonaniu zmian i wniesienia uwag przez Pracodawców nie pozostało nic z głównych założeń i propozycji Związków Zawodowych, które byłyby spełnieniem postulatów zawieszonych sporów i mogły by je zakończyć. Pisemna odpowiedź dotycząca naszego projektu Porozumienia - udzielona przez Stronę Pracodawców dnia 31.05.2016r. - nie pozostawiała żadnego pola do negocjacji i wskazywała jednocześnie na zupełnie odmienną interpretację zapisów Porozumienia o zawieszeniu sporów zbiorowych oraz wizję i spojrzenie zarządzających np. na trwałość stosunku pracy bez uwzględnienia etatyzacji kosztem nieokreślonej restrukturyzacji.

Wobec powyższego przedstawiciele Społecznych Rad Konsultacyjnych poinformowali Stronę Pracodawców o decyzji wystosowania Oświadczenia o podjęciu zawieszonego sporu zbiorowego, które poszczególne organizacje zakładowe/międzyzakładowe wystosują w najbliższych dniach do swoich pracodawców. Tym samym dalsze negocjacje powinny zostać zastąpione mediacjami skupiającymi się na rozwiązaniu postulatów trwających sporów zbiorowych a nie nad tekstem Paktu, który w trakcie procedowania przestał być wypełnieniem Porozumienia z dnia 17 października 2015 r.

Strona Pracodawców  wskazała na wątpliwości prawne dotyczące możliwości wypowiedzenia Porozumienia zawartego na czas określony stwierdzając, że jego rozwiązanie przez jedną ze stron przed upływem terminu jest jego naruszeniem z czym nie zgodziła się Strona Związkowa podając przykłady nieprzestrzegania Porozumienia o zawieszeniu sporów przez Pracodawców, co daje możliwość jego wypowiedzenia.

W podsumowaniu obie strony oświadczyły, że są gotowe do prowadzenia rozmów dotyczących trwałości stosunku pracy pracowników, etatyzacji, zamierzeń i planów restrukturyzacyjnych, których efektem końcowym byłoby Porozumienie o zakończeniu sporów zbiorowych.  Jednocześnie Strona Społeczna wniosła do obserwujących spotkanie przedstawicieli PGE S.A. o aktywne włączenie się w mediacje jako rzeczywistego organu decyzyjnego.

Zarząd PGE GiEK S.A. zobowiązał się do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi po otrzymaniu Oświadczeń wystosowanych przez Związki Zawodowe do Pracodawców oraz zorganizowanie spotkania mediacyjnego do dnia 20.06.2016 r. 

zzprckwb

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z przyjętą polityką dywidendy i przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,92 zł na jedną akcję tj. kwotę 1.720.179.962,68 zł.

Proponowany dzień dywidendy to 23 września 2016r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 października 2016r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2016r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2015, proponowanym dniu dywidendy i proponowanym terminie wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Zapraszamy do czytania w formie on line ponizej oraz do  pobierania w wersji pdf

 

https://solidarnosc80.com/biuletyn.html

W dniu dzisiejszym - 24 maja 2016r. - z funkcji Dyrektora KWB Bełchatów został odwołany Pan Kazimierz KOZIOŁ.

Dyrektor odejdzie ze stanowiska z dniem 1 czerwca. Zgodnie z podpisanym porozumieniem obejmie stanowisko Zawiadowcy KWB Bełchatów.

Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. (pełniący funkcję pracodawcy wobec dyrektorów Oddziałów) powołał na Dyrektora Kopalni - Mariana Rainczuka - byłego pracownika KWB Turów, ostatnio zatrudnionego w Poltegor-projekt Sp. z o.o.

W dniu 9 maja 2016 r. w Złotnikach Lubańskich odbyło się przełożone z dnia 29 kwietnia br. spotkanie przedstawicieli strony społecznej zrzeszającej pracowników kopalń, elektrowni oraz elektrociepłowni funkcjonujących w PGE GiEK S.A. z przedstawicielem Zarządu PGE S.A. – Wiceprezesem ds. Rozwoju Ryszardem Wasiłkiem, Zarządem PGE GiEK S.A. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Sławomira Zawadę, Wiceprezesów – Stanisława Żuka i Roberta Imbora oraz dyrektorami Oddziałów i Spółek Zależnych Grupy PGE GiEK S.A.
W związku z trwającymi (zawieszonymi) w większości Oddziałów sporami zbiorowymi spotkanie odbyło się przy udziale Mediatora p. Małgorzaty Marweg. Tematem kolejnego etapu negocjacji był przedstawiony przez pracodawców w dniu 31.03.2016 r. projekt „Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy”, którego podpisanie ma na celu zakończenie trwających od stycznia 2015 r. sporów zbiorowych a który strona społeczna odrzuciła w całości jako niespełniający żądań sporowych stanowiskiem z dnia 18.04.2016 r. 
   

Strona pracodawców wyjaśniła intencje przedstawionego dokumentu oraz oczekiwania związane ze wspólnymi pracami nad jego poszczególnymi zapisami. Strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko odrzucające zapisy w całości, przedstawiając rozszerzone interpretacje punktów i podkreślając brak kompetencyjności stron co do niektórych paragrafów projektu Paktu.
W związku z niemożliwością osiągnięcia kompromisu spowodowanym brakiem zgody strony społecznej nad dalszym procedowaniem dokumentu, strona pracodawców zaproponowała ponowne, wspólne ustalenie priorytetów, które znalazły by odzwierciedlenie w nowych zapisach Paktu. Strona społeczna zaproponowała przedstawienie pracodawcom zmodyfikowanych zapisów projektu porozumienia, którego treść przed podpisaniem „Porozumienia o zawieszeniu sporów zbiorowych” była już w trakcie końcowych uzgodnień a do którego podpisania niestety nie doszło.
Dążąc do osiągnięcia kompromisu i szanując zasady prowadzenia dialogu społecznego strony uzgodniły, że do 20 maja br. strona społeczna przedstawi swoje oczekiwania związane z zakończeniem sporów zbiorowych zawarte w przedstawionym przez nią „Pakcie – porozumieniu”. Po przedstawieniu projektu przedstawiciele stron do dnia 6 czerwca 2016 r. opracują jednolity projekt porozumienia, który zostanie omówiony na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.06.2016 r. w Złotnikach Lubańskich.

zzprckwb

Przypomnijmi że po naszej interwencji i odpowiedzi od Dyrektora oddziału KWB Turów.

Pisma poniżej...

 

 

Premier Beata Szydło złożyła w piątek w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku podpis w imieniu Polski pod globalnym porozumieniem klimatycznym wynegocjowanym w Paryżu pod koniec 2015 roku. W ceremonii bierze udział około 60 szefów państw i rządów.

Andrzej KOPERTOWSKI - wybrany do Zarządu przez Pracowników PGE GiEK S.A.

Główna Komisja Wyborcza podała wstępne wyniki głosowania w II turze wyborów na Członka Zarządu PGE GiEK S.A. wybranego przez Pracowników. Uprawnionych do głosowania było 16 608 pracowników. Oddano 10 204 głosów ważnych i 685 głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 65,8%. Poszczególni kandydaci uzyskali nastepującą ilość głosów ważnych:

KOPERTOWSKI  ANDRZEJ  - 6 461 głosów

NALEPA   Andrzej                 - 3 743 głosów

 

http://zzprckwb.org.pl

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 11, 12, 13 maja br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu,specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy.

Informujemy, że w dniu 18.05.2016r będą pobierane miary na mundury górnicze w godzinach 7ºº- 1200

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym.

 

Słok k/Bełchatowa odbyło się spotkanie Pracodawców reprezentowanych przez: Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Dyrektorów Oddziałów PGE GiEK S.A., Prezesów Spółek Zależnych/Nadzorowanych z Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych funkcjonujących w Spółce PGE GiEK S.A. oraz Spółkach nadzorowanych i zależnych przez PGE GiEK S.A. - w sprawie prezentacji założeń „Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy”. 

Nadzór PGE SA powołał na stanowisko prezesa spółki Henryka Baranowskiego. Pracę zacznie 31 marca br. Podobnie Marta Gajecka, Bolesław Jankowski i Paweł Śliwa, którzy zostali wiceprezesami PGE na IX kadencję.

W zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html zapraszamy do zapoznania sie z nowymi cennikami oraz promocjami na rok 2016.

Informator kolonijny 2016

Informator wczasowy dla emerytów 2016

Tabela wczasowa 2016

W zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html zapraszamy do zapoznania sie z nowymi cennikami oraz promocjami na rok 2016.
 
Wyjazdy rekreacyjne od 2-6 dni Wieleń i Elbest
 
Pobyty indywidualne standardowe Elbest Hotels 2016
 
Pobyty indywidualne Wieleń 2016
 
Pobyty indywidualne ponadstandardowe Elbest Hotels 2016

W dniach 21-24 marca br. pracownicy PGE GiEK S.A. dokonają wyboru swojego przedstawiciela w Zarządzie.

Prezes PGE Marek Woszczyk złożył 2 marca rezygnację z dniem 30 marca 2016 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Jak napisano, rezygnację z funkcji również z dniem 30 marca złożył Grzegorz Krystek, wiceprezes zarządu PGE ds. operacyjnych i handlu.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza PGE powołała Ryszarda Wasiłka na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju i Emila Wojtowicza na wiceprezesa ds. finansowych. Wcześniej PGE informowała, że nowym wiceprezesem ds. korporacyjnych został Marek Pastuszko.

Zmiany w radzie nadzorczej PGE

We wtorek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE dokonało zmian w radzie nadzorczej. Powołano sześcioro członków rady - Janinę Goss, Mieczysława Sawaryna, Mateusza Gramzę, Jarosława Głowackiego, Grzegorza Kuczyńskiego i Artura Składanka.

Wcześniej, na wniosek większościowego udziałowca spółki - Skarbu Państwa z rady odwołano jej pięcioro dotychczasowych członków.

PGE poinformowała w wieczornym komunikacie, że we wtorek spółka otrzymała oświadczenie ministra skarbu państwa o powołaniu Pawła Śliwy do składu rady nadzorczej.

Zgodnie ze statutem spółki, Skarb Państwa ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi firmy.

 

ZE PAK prowadzi zgodnie z harmonogramem rozmowy z kredytodawcami w sprawie utrzymania finansowania dla bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I, ale uzależnia inwestycję i jej dalsze finansowanie od rozwiązań systemowych, które zapewnią opłacalność ekonomiczną inwestycji - podała spółka w komunikacie.

Jak wylicza dziennik, odkrywka Koźmin zakończy działalność w czerwcu 2016 r. a kopalnia Adamów w grudniu 2017 roku, razem z zamknięciem elektrowni.
- Unia jest nieugięta, dlatego nie daję nadziei, ale nie powiem też, że jako związki nie podejmujemy prób powstrzymania tej machiny mającej wygasić elektrownię i pozamykać odkrywki – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” PAK, Krzysztof Majda w rozmowie z gazetą.
Polska Głos Wielkopolski                                   

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Zapraszamy do zapoznania sie z wycieczkami z działu socjalnego 

 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Plan wycieczek na półrocze 2016r

 

09 kwietnia 2016r - Targi motoryzacyjne AMI w Lipsku w Niemczech – wycieczka z dofinansowaniem Działu Socjalnego

27 maja 2016r - Z okazji Dnia Dziecka – Heide Park w Niemczech - Dofinansowana przez Dział Socjalny – nie limituje możliwości 2 wyjazdów z Dz. Socjalnego

03-05 czerwca 2016r - Związkowy Weekend we Wieleniu

18 czerwca 2016r - Kompleks Włodarz i Góry Sowie

26-28 sierpnia 2016r - Wycieczka do Trójmiasta – bez dofinansowania Dz. Socjalnego ( w trakcie planowania) 

Projekt dotyczący m. in. przeniesienia nadzoru nad spółkami energetycznymi z resortu skarbu do ministerstwa energii złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Projekt przewiduje, że szef resortu energii obejmie nadzór nad tymi spólkami od 1 kwietnia br. 

 

Poza spółkami energetycznym, Polską Grupą Energetyczną, Tauronem, Eneą i Energą, resort energii sprawować ma również nadzór nad TF Silesia, Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica i ich spółkami zależnymi. Będzie też miał uprawnienia w stosunku do przedsiębiorstw górniczych, (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka"), spółek zależnych od tych przedsiębiorstw, CZW "Węglozbyt", "Węglokoks" w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz ich spółek zależnych. 

Jak wynika z zapisów projektu, szef resortu energii ma przejąć uprawnienia w stosunku do spółki kopalni soli Bochni i Wieliczce. Będzie mu też podlegał Wyższy Urząd Górniczy. W  dalszej perspektywie do Ministerstwa Energii trafią też spółki paliwowe. Pod nadzorem Ministerstwa Skarbu Państwa pozostaną wówczas takie spółki o znaczeniu strategicznym, jak m.in. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, KGHM Polska Miedź SA i Grupa Azoty. W momencie likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, co może nastąpić na początku 2017 r., nadzór nad spółkami trafiłby do nowo powołanej agencji.

Zgodnie z zapowiedziami, likwidacja resortu skarbu może nastąpić na początku 2017 r.     
 

 

Szanowni Państwo, 

Wczoraj Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał mnie w skład Rady Dialogu Społecznego. 
Forum Związków Zawodowych - centrala, która odegra kluczową rolę w sprawach najistotniejszych z punktu widzenia pracownika - brzmi idyllicznie, prawda? 
Jeśli będziemy wykorzystywać nasz potencjał organizacyjny, merytoryczny i intelektualny to ta idylla ma szansę się urzeczywistnić. 
Każdy pracownik jest ambasadorem tego organu, musimy o tym pamiętać. Liczą na nas szczególnie ci, którzy nie mogą dziś zakładać i wstępować do związków zawodowych. 
Może się wydawać, że nowe pokolenie nie rozumie, nie chce wzmacniać idei związkowych. Oczywiście, przykre jest czytanie komentarzy, wypowiedzi niektórych ludzi, dalekich od naszej percepcji. 
Pamiętajcie jednak, że najbardziej potrzebuje nas większość, która jest tak silnie wyzyskiwana, wykluczana, że lęka się zabrać głosu. 
Rada Dialogu Społecznego powstała po to, aby ich z tego lęku uwolnić. 
Dziękuję Wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych, którzy towarzyszyli mi wczoraj w Pałacu Prezydenckim. 

Do zobaczenia! 

Dorota Gardias 

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w ramach PGE GiEK S.A. postępowania zakupowego zawarta została umowa na lata 2016 – 2019 na świadczenia medyczne dla pracowników PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zwanego dalej KWT, których wykonawcą jest MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni zwany dalej MegaMed.

Całość materiału pod https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu STYCZNIU 2016r.

Ginekolog – 29.01.2016r.(piątek) rejestracja od 18.01.16r. do 28.01.16r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

 

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Ortopedzi – 25.01.2016r.(poniedziałek) rejestracja od 15.01.16r. do 22.01.16r.

 

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmowali w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

 

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Podczas dzisiejszego, uroczystego podpisania umowy na modernizację generatorów bloków nr 1-3, prezes PGE GiEK S.A. Sławomir Zawada przedstawił nowego dyrektora Elektrowni Turów. Z dniem dzisiejszym stanowisko to objął Piotr Frąszczak.

Nowy dyrektor związany jest z Elektrownią Turów od 19 lat. Pracę w niej rozpoczął w 1997 roku jako operator nastawni blokowej. W latach 1999-2004 pełnił obowiązki dyspozytora bloków a od 2004 roku do dzisiaj zajmował samodzielne stanowisko Dyżurnego Specjalisty Eksploatacji – Inspektora Nadzoru. Ponadto w latach 2007-2010 był pełnomocnikiem Starosty Zgorzeleckiego ds. energetyki i ekoenergetyki.

Piotr Frąszczak ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym a także studia podyplomowe na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz na Politechnice Częstochowskiej, kierunek Czyste i Zrównoważone Systemy Energetyczne.

Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego dyrektora, Artura Kina.

 

http://powiatzgorzelecki.info/

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć